Oferta publiczna

REGULAMIN IAMPM

 • 1 Postanowienia ogólne 1
 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu 4
 • 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia 4
 • 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową 6
 • 5 Świadczenie Usług 7
 • 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową 8
 • 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 9
 • 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową. 11
 • 9 Ceny Produktów i koszt dostawy 12
 • 10 Sposoby płatności 13
 • 11 Prawo do odstąpienia od umowy 13
 • 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności 16
 • 13 Newsletter 16
 • 14 Dane kontaktowe StartUp 17
 • 15 Postanowienia końcowe 17

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów 19

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 20

WZÓR REKLAMACJI 21

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy IAMPM  . działający pod adresem https://iampm.pl/  (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie IAMPM działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Yaroslav Rotar (adres e-mail: info@iampm.pl tel.: +48573504123) . Osoba wskazana w niniejszym ustępie zostaje wyznaczona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” do kontaktu przy realizacji postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z Serwisu;
 2. warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
 3. czas i zasady realizacji zamówień;
 4. warunki i formy płatności;
 5. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 7. szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 1. StartUp prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze StartUp za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta. 
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu. 
 6. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. StartUp – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO: 000460502;
  2. Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez StartUp w ramach Serwisu;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;
  5. Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  6. Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez StartUp Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  7. Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe; 
  8. Serwis – strona internetowa pod adresem https://iampm.pl/ za pomocą której StartUp świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  10. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;
  11. dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, StartUp nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. StartUp ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, 
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; 
  3. prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa, 
  4. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 12. W przypadku, gdy StartUp przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, StartUp dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 13. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że StartUp poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.
 • Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski, chyba że oferta StartUp w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

 

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  1.  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2.  przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  3. akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia

 1. StartUp za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży StartUp zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić StartUp cenę.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Do koszyka” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności. 
 3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 1. dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
 2. wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 3. wyboru sposobu dostawy;
 4. wyboru sposobu płatności;
 5. dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).
 1. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem. 
 2. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy StartUp a Klientem.
 3. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym StartUp , chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź StartUp poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie. 
 4. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 6. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, StartUp przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, StartUp będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym StartUp będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 
 3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne; 
 4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, StartUp poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.
 2. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, StartUp zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
 3. StartUp może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

 

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową 

 1.  Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności StartUp z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.
 4. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej StartUp .
 5. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań: 
 1. naprawa Towaru;
 2. wymiana Towaru.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. StartUp odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. StartUp nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że StartUp a próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 2. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania. 
 3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, StartUp dokonuje – w zależności od żądania Klienta – naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy. 
 6. StartUp zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. StartUp wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 7. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści. 
 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i StartUp w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez StartUp, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 9. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Oferowane przez StartUp Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. StartUp nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.

 

§ 5 Świadczenie Usług

 1. StartUp świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie. Usługi polegają w szczególności na świadczeniu usług informatycznych  i doradczych  z zakresu IT.
 2. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi. 
 3. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi.  Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 4. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy StartUp a Klientem.
 6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu. 
 7. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, StartUp wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
  1. zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;
  2. że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez StartUp .
 8. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi  świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że StartUp w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody. 
 9. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 10. StartUp może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają: 
 1. zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
 2. istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
 3. istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp ;
 4. wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez StartUp, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta;
 5. opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
 6. istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta. 

 

§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

 1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie, zależne od charakteru Usługi. 
 2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania. 
 3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, StartUp wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy. 
 6. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści. 
 7. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.
 5. StartUp dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.
 6. StartUp informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 7. StartUp może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp. StartUp informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, StartUp jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 8. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 9. StartUp może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają: 
  1. zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
  2. istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp, wskazanej w § 1;
  3. istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp;
  4. wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp;
  5. opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
  6. istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta. 
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta. 

 

§ 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.

 1. Jeżeli StartUp nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli StartUp nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 2. StartUp ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
  1.  jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 4. StartUp może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
  2. StartUp nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że StartUp próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 10. StartUp dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści. 
 12. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania. 
 13. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 14. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 15. Odpowiedzialność StartUp z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 9 Ceny Produktów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w  Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty StartUp w Serwisie stanowi inaczej. 
 4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.
 5. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia StartUp nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące: 
  1. w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu StartUp;
  2. w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;
  3. w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.
 6. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

 

§ 10 Sposoby płatności

 1. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów: 
 1. przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
 2. zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp.
 1. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. StartUp nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

 

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą. 
 • Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do StartUp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której StartUp wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 
  2. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
 2. wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 1. StartUp niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że StartUp zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, StartUp nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. StartUp dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. StartUp może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
  14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 9. StartUp dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

 

§ 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

StartUp dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

 1.  odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją; 
 2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
 3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

 

§ 13 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) StartUp.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie StartUp rezygnacji.

 

§ 14 Dane kontaktowe StartUp

Klient ze StartUp może kontaktować się:

 1. telefonicznie, pod numerem: +48573504123;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@iampm.pl

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. StartUp informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StartUp nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. StartUp nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. StartUp informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. StartUp informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez StartUp wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. StartUp w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. StartUp zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. StartUp zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących StartUp oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne. 
 12. O każdej zmianie Regulaminu StartUp zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla StartUp. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i StartUp. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 • Regulamin obowiązuje od dnia: 01.02.2023 r.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

“Twój StartUp” 

Atlas Tower,  Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Aleje Jerozolimskie 123A, 18 piętro, Warszawa 02-017.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy
 2. Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….
 3. Przedmiot umowy

 

……………………………

Podpis Klienta

Data: ………………………….

 

WZÓR REKLAMACJI

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

“Twój StartUp” 

Atlas Tower,  Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Aleje Jerozolimskie 123A, 18 piętro, Warszawa 02-017.

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia ………………………….……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

 

 

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o …………………………………………

……………………………

Podpis Klienta

Data: ………………………….

 

 

 

OFERTA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

„Wykonawca”, działający zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, kierując się art. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, oferuje nieograniczonej liczbie osób fizycznych zawarcie niniejszej Umowy o świadczenie usług publicznych (dalej „Umowa”) na następujących warunkach:

1.WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. „Usługi” to zestaw usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Wykonawcę w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Programach Świadczenia Usług stanowiących integralną część niniejszej Umowy.
1.2. „Oferta” to oferta Wykonawcy, zamieszczona w Serwisie i skierowana do nieograniczonej liczby osób, zawarcia niniejszej Umowy z Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
1.3. „Strona” to strona w Internecie pod adresem https://iampm.club, która jest oficjalnym źródłem informacji dla Użytkowników o Wykonawcy i świadczonych przez niego usługach.
1.4. „Zgoda” oznacza pełną, bezwarunkową i bezwarunkową zgodę Użytkownika na warunki Oferty, niniejszej Umowy i Programu Świadczenia Usług.
1.5. „Użytkownik” to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która zaakceptowała Ofertę Publiczną Wykonawcy określoną w niniejszej Umowie. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, mogą zostać Użytkownikami tylko za zgodą rodziców lub innych upoważnionych przedstawicieli.
1.6. „Wykonawca” to podmiot, który umieścił Usługę(i) na Stronie i świadczy Usługę(i) na rzecz Użytkowników na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.
1.7. Usługa informacyjno-doradcza (dalej „Usługa”) to zestaw usług informacyjno-doradczych w formie konsultacji lub utworu audiowizualnego, mających na celu dostarczenie Użytkownikowi informacji na dany temat, aby umożliwić mu wyrobienie sobie pewnego wyobrażenia na dany temat oraz rozwinięcie określonych umiejętności w badanym obszarze działalności.
1.8 Program Świadczenia Usług (dalej – „Program”) to szczegółowe warunki świadczenia poszczególnej Usługi, obejmujące m.in. następujące warunki:
1.8.1. Tytuł, przedmiot i treść Serwisu;
1.8.2. Liczba godzin i/lub harmonogram świadczenia Usługi;
1.8.3. Koszt Usługi.
1.8.4. Ustalenia dotyczące płatności itp.
1.9. Odtwarzanie (pobranie) to forma dostępu Użytkownika do Usługi, w której wytworzony utwór audiowizualny jest udostępniany w formie elektronicznej (cyfrowej), z zapisem lub bez zapisu na Urządzeniu Użytkownika.
1.10. Urządzenie to elektronowa maszyna matematyczna (EMM) i/lub inne urządzenie działające w oparciu o EMM, zdolne do przetwarzania i odtwarzania dźwięku i obrazu, zarówno stacjonarne, jak i przenośne (w tym, ale nie ograniczając się do: laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów podręcznych itp.), które mają dostęp do Internetu.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika, na zasadzie odpłatności, usług informacyjnych i doradczych w zakresie technologii informatycznych w kierunku określonym w Programie (dalej – „Usługa”), a Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia i opłacenia takiej Usługi.
2.2. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za zakupioną Usługę.
2.3. Strony uzgodniły, że szczegółowa treść Usługi, nazwy tematów, format, liczba godzin poradnictwa lub harmonogram świadczenia Usług itp. zostaną określone w Programie, który zostanie zamieszczony na Stronie.
2.4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych lub innych rezultatów zastosowania przez Użytkownika w jego działalności rezultatów Usługi zakupionej od Wykonawcy.
2.5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia co do skuteczności wykorzystania przez Użytkownika uzyskanej od Wykonawcy Usługi, wiedzy i umiejętności. Odpowiedzialność za wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności oraz za wszelkie rezultaty, skutki bezpośrednie lub uboczne uzyskane w wyniku wykorzystania tej wiedzy i umiejętności spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

3. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.

3.1. Usługi doradcze będą świadczone w formie konsultacji (online) lub w formie zdalnego odtwarzania informacji audiowizualnej na Urządzeniu Użytkownika (nagranie lub transmisja na żywo), zgodnie z Programem i Harmonogramem świadczenia Usługi, opracowanym przez Wykonawcę i zamieszczonym w odpowiedniej sekcji Strony.
3.2. Harmonogram świadczenia Usługi będzie ustalany zgodnie z Programem, z zastrzeżeniem następujących warunków:
3.2.1. Wszelkie Usługi zakupione na Stronie mogą być oferowane przez określony czas (mają określony czas świadczenia). W takim przypadku, po upływie wspomnianego okresu, świadczenie usług zostanie zakończone z chwilą upływu wspomnianego okresu świadczenia usług. Użytkownik zgadza się, że Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego przesunięcia daty i czas świadczenia Usług i nie będzie to traktowane jako naruszenie przez Wykonawcę.
3.2.2. Wykonawca udziela Użytkownikowi dostępu do treści Strony na czas określony. Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do treści przez okres czasu określony na Stronie lub określony w Programie. Po upływie tego okresu Wykonawca nie gwarantuje, że treści te będą nadal dostępne dla Użytkownika (co nie stanowi naruszenia Umowy ze strony Wykonawcy).
3.3. Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem Użytkownika na niniejszej Umowie i oznacza pełną i bezwarunkową zgodę Użytkownika na wszystkie warunki niniejszej Umowy, Programów i innych dodatków do nich. Nieznajomość warunków niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jej niewykonanie. Uznaje się, że akceptacja niniejszej Umowy obejmuje, ale nie ogranicza się do:
3.3.1. Faktycznego korzystania ze Strony przez Użytkownika, i/lub;
3.3.2. Przesyłanie przez Użytkownika Wykonawcy swoich kontaktów w formie Wniosku o świadczenie Usługi, i/lub;
3.3.3. Zapłata przez Użytkownika Wykonawcy całości lub części wynagrodzenia za daną Usługę, i/lub;
3.3.4 Wszelkie inne formy interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Witryną.
3.4. Procedura świadczenia Usługi:
3.4.1. Użytkownik wybiera Usługę na Stronie i zapoznaje się z warunkami płatności.
3.4.2. Po wybraniu żądanej Usługi, Użytkownik składa zamówienie na konsultację za pomocą formularza w Serwisie lub telefonicznie/ przez komunikator lub niezwłocznie dokonuje płatności.
3.4.3. Po opłaceniu przez Użytkownika za Usługę w całości lub w części, jednostronne odstąpienie od Umowy jest niedozwolone.
3.4.4. Jeżeli Usługa jest świadczona zdalnie za pośrednictwem światowej sieci Internet, Użytkownik otrzyma link umożliwiający dostęp do Usługi, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu wniosku o świadczenie Usługi, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
3.4.5. Usługę uważa się za w pełni wykonaną od momentu, w którym Wykonawca zapewnił Użytkownikowi dostęp lub link umożliwiający dostęp do Usługi w ramach danego Programu.
3.5. W ramach świadczenia Usługi Wykonawca ma prawo do tworzenia czatów służących do komunikacji, rozwiązywania błędów i spraw, wspierania uczestników korzystających z tej samej Usługi w tym samym czasie.
3.6 Opłacając Usługę, Użytkownik wyraża zgodę na dodanie go przez Wykonawcę do odpowiedniego pokoju czatowego.
3.7. Korzystając z czatu, Użytkownik zobowiązuje się traktować innych uczestników czatu oraz osoby wypowiadające się z szacunkiem, przestrzegać prawa obowiązującego w kraju zamieszkania oraz stosować się do zasad określonych w niniejszej Umowie.
3.8. W czacie zabronione są następujące czynności:
3.8.1. Spam i reklamy;
3.8.2. Dokonywanie subiektywnych ocen treści Usługi lub mówców;
3.8.3. Wysyłanie obraźliwych wiadomości oraz wiadomości zawierających profanację (zarówno jawną, jak i ukrytą);
3.8.4. Niegrzeczne, obraźliwe, sarkastyczne, prowokacyjne uwagi i komentarze dotyczące uczestników, administratorów i mówców czatu;
3.8.5. Dyskryminacja na tle rasowym, narodowościowym, religijnym lub innym, nacjonalistyczne, rasistowskie hasła i wypowiedzi;
3.8.6. Wiadomości zawierające propagandę przemocy, broń, reklamy i otwarte dyskusje na temat jakichkolwiek narkotyków, substancji psychotropowych i alkoholu;
3.8.7. Materiały o treści erotycznej lub pornograficznej;
3.8.8. Materiały naruszające prawa autorskie i pokrewne osób trzecich (cytaty, linki itp.);
3.8.9. Przesyłanie danych osobowych uczestnika, jego adresu e-mail, numeru telefonu, adresu pocztowego, numeru karty kredytowej itp;
3.8.10. Flood – wszelkie posty i komentarze, które nie są bezpośrednio związane z tematem czatu;
3.8.11. Pytania niemerytoryczne bez opisu problemu i konkretnego adresata;
3.8.12. Dyskusja na temat kosztów Usługi i celowości jej zakupu;
3.8.13. Pomówienia, oskarżenia i rozpowszechnianie niezweryfikowanych lub fałszywych informacji, jak również rozpowszechnianie informacji szkalujących honor, godność lub reputację biznesową uczestników czatu i Wykonawcy.
3.9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z czatu, Użytkownik może zostać zablokowany przez Wykonawcę na tak długo, jak moderator czatu uzna to za słuszne.
3.10. W przypadku powtarzającego się lub rażącego naruszania regulaminu czatu, Wykonawca ma prawo do usunięcia wiadomości uczestnika z czatu i zablokowania dostępu do czatu, konta oraz zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy jednostronnie bez odszkodowania za koszty Usług.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

4.1 Wykonawca ma prawo do:
4.1.1 Otrzymanie od Użytkownika informacji niezbędnych do świadczenia Usługi na podstawie niniejszej Umowy;
4.1.2 Otrzymanie zapłaty za świadczone Usługi w kwotach i terminach określonych w niniejszej Umowie oraz w odpowiednim Programie Świadczenia Usług.
4.1.3. Anulowania, przerwania lub przeniesienia jakichkolwiek Usług, zmiany ich treści, wartości i wagi jakiegokolwiek zadania, testu lub ankiety (innych niż skład i treść Usług).
4.1.4 Publikowania wszelkich materiałów lub opinii stworzonych przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usługi, bez żadnych ograniczeń lub wynagrodzenia ze strony Użytkownika.
4.2. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.2.1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w zakresie wymaganym przez niniejszą Umowę oraz odpowiedni Program Świadczenia Usług.
4.2.2. Informowanie Użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji Usług, ich jakości i zawartości, prawach i obowiązkach Użytkownika w związku z otrzymywaniem Usług.
4.2.3. Opracowanie planu świadczenia Usług i zorganizowanie procesu ich realizacji;
4.2.4. Udostępnianie Użytkownikowi materiałów i literatury o charakterze doradczym i instruktażowym, w zależności od potrzeb.
4.2.5. Wystawienie elektronicznego zaświadczenia o ukończonym kursie doradztwa, które Użytkownik ma prawo samodzielnie wydrukować.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

5.1. Użytkownik ma prawo:
5.1.1. Otrzymywać Usługi o odpowiedniej jakości zgodnie z Programem Świadczenia Usług.
5.1.2. Po pomyślnym zrealizowaniu planu w ramach Programu Świadczenia Usług Użytkownik otrzymuje Certyfikat o uzyskaniu konsultacji w zakresie wybranego kierunku za ukończony kurs.
5.2 Użytkownik zobowiązuje się do:
5.2.1. Staranne studiowanie programu Usług, uczestniczenie w konsultacjach teoretycznych i praktycznych oraz nieopuszczanie ich bez ważnego usprawiedliwienia.
5.2.2. Wykonywania zadania w ramach odbioru Usług, zgodnie z instrukcjami Wykonawcy i/lub jego przedstawicieli oraz w terminach przez nich określonych.
5.2.3. Wnoszenia opłat za Usługi w kwotach i terminach określonych w niniejszej Umowie i Programie Usług.
5.2.4. Przestrzegać wymogów prawa ukraińskiego oraz wymogów Umowy w zakresie organizacji świadczenia Usług.
5.2.5. W trakcie świadczenia Usług powstrzymywać się od działań, które:
5.2.5.1. mogą uniemożliwić innym Użytkownikom, osobom zaproszonym lub konsultantom uczestniczenie w świadczeniu Usług oraz otrzymywanie informacji w trakcie świadczenia Usług.
5.2.5.2. naruszają porządek publiczny, w tym obrażają obecnych, używają wulgarnego języka i/lub głośnych rozmów, powodowania hałasu za pomocą urządzeń itp.
5.2.5.3. poniżają honor, godność, reputację biznesową Wykonawcy, innych użytkowników, zaproszonych osób lub konsultantów, w tym poprzez umieszczanie informacji w Internecie, w publikacjach drukowanych, biuletynach lub w jakikolwiek inny sposób o charakterze publicznym.
5.2.5.4. przejawiają się w używaniu sprzętu audio lub wideo w lub bez celu kopiowania materiałów ze Strony.
5.2.6. W przypadkach przewidzianych w Programie Świadczenia Usług należy przedłożyć końcowe ankietowanie wewnętrzne.
5.2.7. Przestrzegać praw własności Wykonawcy do wyników działalności intelektualnej oraz praw autorskich twórców odpowiednich materiałów Strony.
5.2.8. Powstrzymywać się od wszelkich działań, które są lub mogą być szkodliwe dla własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów.
5.2.9. Nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać w żaden sposób własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów oraz nie udostępniać tej własności intelektualnej osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.
5.2.10. Ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych do własności intelektualnej Wykonawcy i innych twórców.

6. KOSZT USŁUG I PROCEDURA PŁATNOŚCI.

6.1. Całkowita wartość usług świadczonych na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy jest równa całkowitej wartości Usług opłaconych przez Użytkownika.
6.2. Koszt konkretnej Usługi jest określany przez Wykonawcę w Programie Świadczenia Usług, który jest zamieszczany na Stronie lub przekazywany osobiście przez Wykonawcę Użytkownikowi.
6.3. Koszt Usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy Użytkownik ponosi w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy lub poprzez płatność za pośrednictwem systemu płatności.
6.4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Użytkownika za Usługę odbywa się pod następującymi warunkami:
6.4.1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności w każdym indywidualnym przypadku Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi i zażądać zwrotu pieniędzy. Użytkownik ma prawo odmówić wykonania opłaconych usług, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.
6.4.2. Aby zrezygnować z usług i dokonać zwrotu pieniędzy, Użytkownik powinien napisać na adres info@iampm.club, po czym Wykonawca potwierdzi otrzymanie wniosku o zwrot pieniędzy e-mailem na adres podany przy składaniu zamówienia. Jeśli Użytkownik nie otrzymał pisemnego potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania e-maila, musi skontaktować się z działem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer wskazany na Stronie. Aby dokonać zwrotu pieniędzy, należy podać: imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy składaniu zamówienia; nazwę usługi; datę złożenia zamówienia; informacje o płatnościach; przyczyny odmówienia usługi, a także inne niezbędne informacje.
6.4.3. Użytkownik zgadza się, że w przypadku naruszenia warunków żądania zwrotu pieniędzy lub podania Wykonawcy nieprawidłowych informacji, Wykonawca będzie miał prawo odrzucić wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy i nie rozpatrywać jego wniosku.
6.4.4. Jeżeli warunki wniosku o zwrot zostały spełnione i Użytkownik jest uprawniony do zwrotu, Wykonawca dokona zwrotu środków w ciągu siedmiu (7) dni bankowych od otrzymania wniosku.
6.4.5. Jeżeli Użytkownik nie z winy Wykonawcy nie mógł korzystać z Usług lub odmówił korzystania z Usług z naruszeniem ustalonej procedury, Wykonawca ma prawo nie zwracać kosztów tych usług.
6.4.6. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jego niezgoda z opiniami Wykonawcy, jego konsultantów i mówców na temat treści i metodologii Usług nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
6.4.7. Wykonawca jest uprawniony do ustanowienia innych zasad anulowania dla poszczególnych Usług lub zapewnienia Użytkownikom dodatkowych gwarancji bezwarunkowego zwrotu poprzez opublikowanie szczegółowych Warunków Anulowania na stronie zamówienia Usługi lub Programu.
6.5. Wykonawca ma prawo nie zwrócić pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za Usługę, jeżeli:
6.5.1. Użytkownik wysłuchał dwa (2) konsultacji i zrezygnował z korzystania z Usług (z wyjątkiem usług obejmujących mniej niż sześć (6) konsultacji).
6.5.2. Użytkownik wysłuchał więcej niż 30 procent Usługi i wycofał się z korzystania z Usługi (dotyczy Programów zawierających mniej niż sześć (6) konsultacji).
6.6. Przesunięcie terminu wykonania Usługi z inicjatywy Użytkownika podlega następującym warunkom:
6.6.1. Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia świadczenia Usługi na inną datę kalendarzową i otrzymać ją wraz z inną grupą Użytkowników. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów, a Wykonawca poinformuje Użytkownika o nowych możliwych dach kalendarzowych świadczenia Usług.
6.6.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że koszt podobnego pakietu usług może ulec zmianie. Jeśli kwota przedpłaty przekroczy koszt nowych Pakietów Usług, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona przez Wykonawcę.
6.6.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalenia innych zasad zmiany harmonogramu świadczenia Usług dla poszczególnych Usług poprzez opublikowanie dodatkowych Warunków zmiany harmonogramu na stronie Usługi lub w Programie.
6.7. Użytkownik ma prawo zażądać, aby wpłacone środki zostały zaliczone na poczet innych Usług. Jeżeli koszt nabywanych Usług przekracza wysokość dokonanej przedpłaty, Użytkownik zobowiązuje się dopłacić różnicę przed rozpoczęciem świadczenia Usług. Jeżeli kwota przedpłaty przewyższa wartość zamówionych Usług, różnica w wartości nie podlega zwrotowi.
6.8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z inicjatywy Wykonawcy – Wykonawca zwróci jedynie koszty tych konsultacji, które nie zostały przez niego przeprowadzone. Konsultacje prowadzone w takim przypadku nie podlegają wynagrodzeniu.
6.9. Opłata jest stała przez cały okres świadczenia Usługi i nie może być zmieniona.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy.
7.2. Usługi Wykonawcy i wszystkie związane z nimi materiały są świadczone w stanie, w jakim się znajdują, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Wykonawca nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich, ani gwarancji wynikających ze stosunków biznesowych lub zwyczajów handlowych. Ponadto Wykonawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostępem i korzystaniem przez Użytkownika z Usług i związanych z nimi materiałów. Użytkownik zgadza się, że uzyskuje dostęp do Usług i związanych z nimi materiałów oraz korzysta z nich na własne ryzyko.
7.3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Ukrainy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, rzeczywiste, wtórne lub bezpośrednie szkody, bezpośrednią lub pośrednią utratę zysku lub utratę dochodu, utratę danych, wydajności, wartości firmy lub innych wartości niematerialnych, związanych z a) dostępem Użytkownika do Usług lub korzystaniem z nich albo niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z nich; b) treścią lub zachowaniem, w tym żenującym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem zachowaniem jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub c) nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub zmianą treści lub informacji Użytkownika. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń dotyczących usług nie może przekroczyć większej z kwot: dwudziestu dolarów (20 USD) lub łącznej kwoty otrzymanej od Użytkownika za korzystanie z płatnych usług w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
7.4. Użytkownik zgadza się, że wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach odzwierciedla rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka i jest warunkiem świadczenia usług przez Wykonawcę po przystępnej cenie.
7.5. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z Usługami muszą zostać wniesione do sądu w ciągu okresu przedawnienia wynoszącego jeden (1) rok od zaistnienia przyczyny powództwa, w przeciwnym razie taka przyczyna powództwa zostanie uznana za nieważną.
7.6. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jeśli nie zastosuje się do punktu 5.2.3 niniejszej Umowy dotyczącego obowiązku terminowej zapłaty. 5.2.3 niniejszej Umowy, dotyczącego obowiązku terminowej zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony nie tylko do zawieszenia świadczenia usług i dostępu do Usługi do czasu dokonania płatności, ale także do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z punktem 9.1.3 niniejszej Umowy.
7.7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 12.1 niniejszej Umowy oraz korzystania z materiałów Strony nie dla celów osobistych, rozpowszechniania materiałów Strony w jakikolwiek sposób i niezależnie od kręgu osób, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług i/lub Strony, bez zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za Usługę.
7.8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej Wykonawcy lub jego licencjodawców, rozpowszechniania treści Usług bez zgody Wykonawcy, ujawnienia informacji poufnych należących do Wykonawcy lub jego licencjodawców, Użytkownik jest zobowiązany do zadośćuczynienia Wykonawcy lub jego licencjodawcom szkód moralnych (niemajątkowych) i strat spowodowanych takim naruszeniem w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu otrzymania stosownego roszczenia oraz do wypłacenia im dochodu uzyskanego w wyniku takiego naruszenia. Jeżeli Użytkownik nie spełni wymogów powyższego roszczenia, zwrot należności nastąpi na podstawie orzeczenia sądu.
7.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i wszelkie materiały, które zamieszcza na Stronie lub na czacie w trakcie świadczenia Usług przez Wykonawcę. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika ani ich nie monitoruje.
7.10. Zamieszczając własne treści, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych obowiązujących w kraju, w którym mieszka. Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie dopuszczał do publikacji treści o charakterze pornograficznym, seksualnym, propagujących przemoc, sadyzm, dyskryminację, zawierających groźby lub pomówienia.

8. SIŁA WYŻSZA.

8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to jest spowodowane okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu, a mianowicie: działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, wypadkami technicznymi i innymi, strajkami, lokautem, działaniami władz lub administracji, itp. uniemożliwiającymi wykonanie warunków niniejszej Umowy (zwanymi dalej „Siłą Wyższą”).
8.2. Siła Wyższa ma zastosowanie, a Strona, dla której ona wystąpiła, jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli istnieje pisemne potwierdzenie (konkluzje, zaświadczenia) Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej o wystąpieniu siły wyższej.
8.3. Strona, u której wystąpiła Siła Wyższa, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę i dostarczyć dokumenty potwierdzające wystąpienie Siły Wyższej.
8.4. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą stronę, wykonanie warunków niniejszej Umowy zostanie zawieszone na czas działania Siły Wyższej.
8.5. W przypadku działania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, każda ze stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY.

9.1. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu:
9.1.1. Za porozumieniem stron;
9.1.2. Jeżeli Strona Umowy nie może wypełnić swoich zobowiązań ze względu na wejście w życie przepisów ustawowych i wykonawczych, które zmieniają warunki określone w niniejszej Umowie, a którakolwiek ze Stron nie zgadza się na zmianę Umowy.
9.1.3. Jeżeli Użytkownik naruszy warunki określone w punktach 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 niniejszej Umowy.
9.1.4. W innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa Ukrainy.

10.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

10.1. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie i bez wynagrodzenia udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym imienia, nazwiska i imienia odojcowskiego, miejsca zameldowania i/lub miejsca faktycznego pobytu, numeru identyfikacyjnego, danych o rejestracji państwowej; danych bankowych, numerów telefonów i adresów e-mailowych itp.) w bazie danych osobowych Wykonawcy „Klienci”, w tym na gromadzenie, rejestrację, włączenie do bazy danych, gromadzenie, przechowywanie, adaptację, modyfikację, aktualizację, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (rozpowszechnianie, przekazywanie, w tym przekazywanie transgraniczne), depersonalizację, niszczenie danych osobowych w bazie danych na terytorium Ukrainy i za jej granicą w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu zapewnienia realizacji stosunków podatkowych, stosunków gospodarczych, stosunków cywilnoprawnych oraz stosunków w dziedzinie księgowości, reklamy i marketingu. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych (np. google, amazon, iCloud itp.), które są podmiotami zagranicznymi relacji związanych z danymi osobowymi. W celu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych, Użytkownik wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych.
10.2. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o swoich prawach określonych w Ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o celu przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

11. TERMIN DZIAŁANIA.

11.1. Niniejsza Oferta wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie internetowej i pozostaje w mocy do czasu jej wycofania przez Wykonawcę lub jednostronnego rozwiązania z inicjatywy Wykonawcy.
11.2. Wykonawca ma prawo do zmiany Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym czasie według własnego uznania. W przypadku zmiany Oferty przez Wykonawcę Usług, zmiany takie stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu Oferty na Stronie, o ile inne skuteczne warunki nie zostały określone bezpośrednio w tekście zmienionej Oferty. Wykonawca zaleca Użytkownikowi częste sprawdzanie tej strony oraz daty ostatniej modyfikacji podanej na tej Stronie. Jeżeli Użytkownik nie sprzeciwia się obowiązywaniu nowych warunków Umowy i będzie nadal korzystał z Usług, nową wersję Umowy uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z Usług po zmianie warunków Umowy będzie traktowane jako akceptacja przez Użytkownika nowych warunków Umowy w całości. W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec nowego brzmienia Umowy, Wykonawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy zgodnie z ustaloną procedurą.
11.3. Użytkownik może zaprzestać korzystania ze Strony i Usług w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
11.4. Aby zaprzestać korzystania z Usług, Użytkownik musi powiadomić o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z numerów telefonu wskazanych na stronie internetowej.
11.5. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w momencie rezygnacji z korzystania ze Strony (odstąpienia od umowy) utraci dostęp do wszystkich dostępnych treści i Usług. W przypadku, gdy w momencie rezygnacji z Usługi lub rozwiązania umowy Użytkownik nadal posiada dostęp do wykupionego pakietu Usług, wszelkie kwoty, które Użytkownik wpłacił tytułem zapłaty za Usługę świadczoną przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, w tym kwota wartości Usług faktycznie niewykorzystanych.
11.6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym powiadomiony na piśmie na co najmniej trzy (3) dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy.
11.7. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
11.7.1. Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Umowy lub dopuścił się czynów wyraźnie wskazujących na brak woli lub możliwości przestrzegania Umowy.
11.7.2. Wykonawca jest do tego zmuszony przez wymogi prawne (np. jeśli świadczenie usług na rzecz Użytkownika jest niezgodne z prawem lub przestanie być zgodne z prawem).
11.7.3. Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usług w kraju, w którym Użytkownik zamieszkuje lub korzysta z Usług.
11.7.4. Świadczenie Usług staje się nieopłacalne z punktu widzenia Wykonawcy.
11.8. Wykonawca będzie uprawniony do zawieszenia lub całkowitego zablokowania dostępu do Strony lub Usług, jeżeli Użytkownik będzie próbował zakłócić działanie Strony, Serwerów lub innych systemów informatycznych i komputerowych Wykonawcy.
11.9. Wykonawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika i natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli Użytkownik zalega z płatnościami za Usługi.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

12.1. Wykonawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usług oraz wszelkich materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług lub Strony. Materiały i wszelkie informacje pochodzące z Usług lub Strony mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, bez prawa do ich rozpowszechniania, chyba że Użytkownik otrzymał od Wykonawcy pisemną zgodę na wykorzystanie ich do innych celów. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów w jakikolwiek sposób ani nie udostępniać takiej własności intelektualnej osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.
12.2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim dostępu lub danych uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do Usług.
12.3. Korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw materialnych ani praw własności intelektualnej do Usług lub wykorzystywanych materiałów.
12.4. Wraz z materiałami powstałymi w trakcie otrzymywania Usługi Użytkownik udziela Wykonawcy w pełni zbywalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie i odtwarzanie materiałów Użytkownika, jak również na tworzenie dzieł pochodnych i wykorzystywanie do innych celów, chyba że odrębna umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem stanowi inaczej.
12.5. Licencja, o której mowa w punkcie 12.4 niniejszej Umowy, upoważnia Wykonawcę do udostępniania materiałów Użytkownika innym Użytkownikom, którzy później zakupią Usługi Wykonawcy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza innych praw Wykonawcy do materiałów Użytkownika, np. wynikających z innych licencji. Wykonawca ma prawo usunąć lub zmodyfikować treści Użytkownika z dowolnego powodu, w tym jeśli w opinii Wykonawcy nie są one zgodne z Umową.
12.6. Przyjmując niniejszą Ofertę, Użytkownik udziela Wykonawcy prawa do:
12.6.1. Organizowanie i przeprowadzanie nagrań fotograficznych, audio i wideo oraz webcastów z wydarzeń publicznych i nagrań wideo z takich wydarzeń (sesji, debriefingów i sesji grupowych) z udziałem Użytkownika;
12.6.2. Usługodawca może wykorzystywać materiały fotograficzne i wideo zawierające wizerunek, głos i wykonanie Użytkownika w celach reklamowych, marketingowych i komercyjnych (w tym przetwarzać je i umieszczać w Internecie, pokazywać innym Użytkownikom).
12.7 Akceptując niniejszą Ofertę i udzielając Wykonawcy prawa do wykorzystania wizerunku, głosu i wykonania zdjęć i filmów Użytkownika, Użytkownik udziela Wykonawcy w pełni zbywalnej, wolnej od tantiem, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, dystrybucję, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i powielanie materiałów Użytkownika, jak również do tworzenia utworów zależnych i wykorzystywania ich do innych celów, o ile odrębna umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem nie stanowi inaczej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. Strony uzgodniły, że wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.
13.2. Przyjmując niniejszą Ofertę Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą Umową podlegały prawu Ukrainy, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się również, aby wszelkie takie spory podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Ukrainy.
13.3. Nagłówki zastosowane w artykułach i klauzulach niniejszej Oferty mają charakter wyłącznie informacyjny. Nagłówki te nie mogą być traktowane jako definiujące, ograniczające, modyfikujące lub wpływające na znaczenie i intencje warunków niniejszej Oferty lub jakiejkolwiek jej części.
13.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Oferty zostanie uznane za nieważne, nie spowoduje to utraty ważności pozostałych postanowień.
13.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą, Strony będą się kierować obowiązującym prawem Ukrainy.
13.6. Użytkownik zgadza się, że Wykonawca ma prawo zatrudniać osoby trzecie, które mogą nie posługiwać się językiem ukraińskim. W związku z tym Użytkownik zgadza się, że usługi w ramach niniejszej Umowy mogą być świadczone w języku rosyjskim lub angielskim.
13.7. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w punkcie 13.6 niniejszej Umowy, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy, wyraża chęć i zezwala na otrzymywanie Usługi w języku rosyjskim lub angielskim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pełny odbiór usługi w języku rosyjskim lub angielskim oraz oświadcza, że otrzymywanie usługi w ten sposób nie narusza żadnych jego praw wynikających z Ustawy Ukrainy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”.