Oferta publiczna

OFERTA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

„Wykonawca”, działający zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, kierując się art. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, oferuje nieograniczonej liczbie osób fizycznych zawarcie niniejszej Umowy o świadczenie usług publicznych (dalej „Umowa”) na następujących warunkach:

1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. „Usługi” to zestaw usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Wykonawcę w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Programach Świadczenia Usług stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

1.2. „Oferta” to oferta Wykonawcy, zamieszczona w Serwisie i skierowana do nieograniczonej liczby osób, zawarcia niniejszej Umowy z Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1.3. „Strona” to strona w Internecie pod adresem https://iampm.club, która jest oficjalnym źródłem informacji dla Użytkowników o Wykonawcy i świadczonych przez niego usługach.

1.4. „Zgoda” oznacza pełną, bezwarunkową i bezwarunkową zgodę Użytkownika na warunki Oferty, niniejszej Umowy i Programu Świadczenia Usług.

1.5. „Użytkownik” to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która zaakceptowała Ofertę Publiczną Wykonawcy określoną w niniejszej Umowie. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, mogą zostać Użytkownikami tylko za zgodą rodziców lub innych upoważnionych przedstawicieli.

1.6. „Wykonawca” to podmiot, który umieścił Usługę(i) na Stronie i świadczy Usługę(i) na rzecz Użytkowników na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1.7. Usługa informacyjno-doradcza (dalej „Usługa”) to zestaw usług informacyjno-doradczych w formie konsultacji lub utworu audiowizualnego, mających na celu dostarczenie Użytkownikowi informacji na dany temat, aby umożliwić mu wyrobienie sobie pewnego wyobrażenia na dany temat oraz rozwinięcie określonych umiejętności w badanym obszarze działalności.

1.8 Program Świadczenia Usług (dalej – „Program”) to szczegółowe warunki świadczenia poszczególnej Usługi, obejmujące m.in. następujące warunki:
1.8.1. Tytuł, przedmiot i treść Serwisu;
1.8.2. Liczba godzin i/lub harmonogram świadczenia Usługi;
1.8.3. Koszt Usługi.
1.8.4. Ustalenia dotyczące płatności itp.

1.9. Odtwarzanie (pobranie) to forma dostępu Użytkownika do Usługi, w której wytworzony utwór audiowizualny jest udostępniany w formie elektronicznej (cyfrowej), z zapisem lub bez zapisu na Urządzeniu Użytkownika.

1.10. Urządzenie to elektronowa maszyna matematyczna (EMM) i/lub inne urządzenie działające w oparciu o EMM, zdolne do przetwarzania i odtwarzania dźwięku i obrazu, zarówno stacjonarne, jak i przenośne (w tym, ale nie ograniczając się do: laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów podręcznych itp.), które mają dostęp do Internetu.

2. PRZEDMIOT UMOWY.
2.1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika, na zasadzie odpłatności, usług informacyjnych i doradczych w zakresie technologii informatycznych w kierunku określonym w Programie (dalej – „Usługa”), a Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia i opłacenia takiej Usługi.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za zakupioną Usługę.

2.3. Strony uzgodniły, że szczegółowa treść Usługi, nazwy tematów, format, liczba godzin poradnictwa lub harmonogram świadczenia Usług itp. zostaną określone w Programie, który zostanie zamieszczony na Stronie.

2.4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych lub innych rezultatów zastosowania przez Użytkownika w jego działalności rezultatów Usługi zakupionej od Wykonawcy.

2.5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia co do skuteczności wykorzystania przez Użytkownika uzyskanej od Wykonawcy Usługi, wiedzy i umiejętności. Odpowiedzialność za wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności oraz za wszelkie rezultaty, skutki bezpośrednie lub uboczne uzyskane w wyniku wykorzystania tej wiedzy i umiejętności spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

3. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.
3.1. Usługi doradcze będą świadczone w formie konsultacji (online) lub w formie zdalnego odtwarzania informacji audiowizualnej na Urządzeniu Użytkownika (nagranie lub transmisja na żywo), zgodnie z Programem i Harmonogramem świadczenia Usługi, opracowanym przez Wykonawcę i zamieszczonym w odpowiedniej sekcji Strony.

3.2. Harmonogram świadczenia Usługi będzie ustalany zgodnie z Programem, z zastrzeżeniem następujących warunków:
3.2.1. Wszelkie Usługi zakupione na Stronie mogą być oferowane przez określony czas (mają określony czas świadczenia). W takim przypadku, po upływie wspomnianego okresu, świadczenie usług zostanie zakończone z chwilą upływu wspomnianego okresu świadczenia usług. Użytkownik zgadza się, że Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego przesunięcia daty i czas świadczenia Usług i nie będzie to traktowane jako naruszenie przez Wykonawcę.
3.2.2. Wykonawca udziela Użytkownikowi dostępu do treści Strony na czas określony. Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do treści przez okres czasu określony na Stronie lub określony w Programie. Po upływie tego okresu Wykonawca nie gwarantuje, że treści te będą nadal dostępne dla Użytkownika (co nie stanowi naruszenia Umowy ze strony Wykonawcy).
3.3. Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem Użytkownika na niniejszej Umowie i oznacza pełną i bezwarunkową zgodę Użytkownika na wszystkie warunki niniejszej Umowy, Programów i innych dodatków do nich. Nieznajomość warunków niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jej niewykonanie. Uznaje się, że akceptacja niniejszej Umowy obejmuje, ale nie ogranicza się do:
3.3.1. Faktycznego korzystania ze Strony przez Użytkownika, i/lub;
3.3.2. Przesyłanie przez Użytkownika Wykonawcy swoich kontaktów w formie Wniosku o świadczenie Usługi, i/lub;
3.3.3. Zapłata przez Użytkownika Wykonawcy całości lub części wynagrodzenia za daną Usługę, i/lub;
3.3.4 Wszelkie inne formy interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Witryną.

3.4. Procedura świadczenia Usługi:
3.4.1. Użytkownik wybiera Usługę na Stronie i zapoznaje się z warunkami płatności.
3.4.2. Po wybraniu żądanej Usługi, Użytkownik składa zamówienie na konsultację za pomocą formularza w Serwisie lub telefonicznie/ przez komunikator lub niezwłocznie dokonuje płatności.
3.4.3. Po opłaceniu przez Użytkownika za Usługę w całości lub w części, jednostronne odstąpienie od Umowy jest niedozwolone.
3.4.4. Jeżeli Usługa jest świadczona zdalnie za pośrednictwem światowej sieci Internet, Użytkownik otrzyma link umożliwiający dostęp do Usługi, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu wniosku o świadczenie Usługi, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
3.4.5. Usługę uważa się za w pełni wykonaną od momentu, w którym Wykonawca zapewnił Użytkownikowi dostęp lub link umożliwiający dostęp do Usługi w ramach danego Programu.
3.5. W ramach świadczenia Usługi Wykonawca ma prawo do tworzenia czatów służących do komunikacji, rozwiązywania błędów i spraw, wspierania uczestników korzystających z tej samej Usługi w tym samym czasie.
3.6 Opłacając Usługę, Użytkownik wyraża zgodę na dodanie go przez Wykonawcę do odpowiedniego pokoju czatowego.
3.7. Korzystając z czatu, Użytkownik zobowiązuje się traktować innych uczestników czatu oraz osoby wypowiadające się z szacunkiem, przestrzegać prawa obowiązującego w kraju zamieszkania oraz stosować się do zasad określonych w niniejszej Umowie.
3.8. W czacie zabronione są następujące czynności:
3.8.1. Spam i reklamy;
3.8.2. Dokonywanie subiektywnych ocen treści Usługi lub mówców;
3.8.3. Wysyłanie obraźliwych wiadomości oraz wiadomości zawierających profanację (zarówno jawną, jak i ukrytą);
3.8.4. Niegrzeczne, obraźliwe, sarkastyczne, prowokacyjne uwagi i komentarze dotyczące uczestników, administratorów i mówców czatu;
3.8.5. Dyskryminacja na tle rasowym, narodowościowym, religijnym lub innym, nacjonalistyczne, rasistowskie hasła i wypowiedzi;
3.8.6. Wiadomości zawierające propagandę przemocy, broń, reklamy i otwarte dyskusje na temat jakichkolwiek narkotyków, substancji psychotropowych i alkoholu;
3.8.7. Materiały o treści erotycznej lub pornograficznej;
3.8.8. Materiały naruszające prawa autorskie i pokrewne osób trzecich (cytaty, linki itp.);
3.8.9. Przesyłanie danych osobowych uczestnika, jego adresu e-mail, numeru telefonu, adresu pocztowego, numeru karty kredytowej itp;
3.8.10. Flood – wszelkie posty i komentarze, które nie są bezpośrednio związane z tematem czatu;
3.8.11. Pytania niemerytoryczne bez opisu problemu i konkretnego adresata;
3.8.12. Dyskusja na temat kosztów Usługi i celowości jej zakupu;
3.8.13. Pomówienia, oskarżenia i rozpowszechnianie niezweryfikowanych lub fałszywych informacji, jak również rozpowszechnianie informacji szkalujących honor, godność lub reputację biznesową uczestników czatu i Wykonawcy.
3.9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z czatu, Użytkownik może zostać zablokowany przez Wykonawcę na tak długo, jak moderator czatu uzna to za słuszne.
3.10. W przypadku powtarzającego się lub rażącego naruszania regulaminu czatu, Wykonawca ma prawo do usunięcia wiadomości uczestnika z czatu i zablokowania dostępu do czatu, konta oraz zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy jednostronnie bez odszkodowania za koszty Usług.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
4.1 Wykonawca ma prawo do:

4.1.1 Otrzymanie od Użytkownika informacji niezbędnych do świadczenia Usługi na podstawie niniejszej Umowy;

4.1.2 Otrzymanie zapłaty za świadczone Usługi w kwotach i terminach określonych w niniejszej Umowie oraz w odpowiednim Programie Świadczenia Usług.

4.1.3. Anulowania, przerwania lub przeniesienia jakichkolwiek Usług, zmiany ich treści, wartości i wagi jakiegokolwiek zadania, testu lub ankiety (innych niż skład i treść Usług).

4.1.4 Publikowania wszelkich materiałów lub opinii stworzonych przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usługi, bez żadnych ograniczeń lub wynagrodzenia ze strony Użytkownika.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.2.1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w zakresie wymaganym przez niniejszą Umowę oraz odpowiedni Program Świadczenia Usług.

4.2.2. Informowanie Użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji Usług, ich jakości i zawartości, prawach i obowiązkach Użytkownika w związku z otrzymywaniem Usług.

4.2.3. Opracowanie planu świadczenia Usług i zorganizowanie procesu ich realizacji;

4.2.4. Udostępnianie Użytkownikowi materiałów i literatury o charakterze doradczym i instruktażowym, w zależności od potrzeb.

4.2.5. Wystawienie elektronicznego zaświadczenia o ukończonym kursie doradztwa, które Użytkownik ma prawo samodzielnie wydrukować.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.
5.1. Użytkownik ma prawo:

5.1.1. Otrzymywać Usługi o odpowiedniej jakości zgodnie z Programem Świadczenia Usług.

5.1.2. Po pomyślnym zrealizowaniu planu w ramach Programu Świadczenia Usług Użytkownik otrzymuje Certyfikat o uzyskaniu konsultacji w zakresie wybranego kierunku za ukończony kurs.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się do:
5.2.1. Staranne studiowanie programu Usług, uczestniczenie w konsultacjach teoretycznych i praktycznych oraz nieopuszczanie ich bez ważnego usprawiedliwienia.

5.2.2. Wykonywania zadania w ramach odbioru Usług, zgodnie z instrukcjami Wykonawcy i/lub jego przedstawicieli oraz w terminach przez nich określonych.

5.2.3. Wnoszenia opłat za Usługi w kwotach i terminach określonych w niniejszej Umowie i Programie Usług.

5.2.4. Przestrzegać wymogów prawa ukraińskiego oraz wymogów Umowy w zakresie organizacji świadczenia Usług.

5.2.5. W trakcie świadczenia Usług powstrzymywać się od działań, które:

5.2.5.1. mogą uniemożliwić innym Użytkownikom, osobom zaproszonym lub konsultantom uczestniczenie w świadczeniu Usług oraz otrzymywanie informacji w trakcie świadczenia Usług.

5.2.5.2. naruszają porządek publiczny, w tym obrażają obecnych, używają wulgarnego języka i/lub głośnych rozmów, powodowania hałasu za pomocą urządzeń itp.

5.2.5.3. poniżają honor, godność, reputację biznesową Wykonawcy, innych użytkowników, zaproszonych osób lub konsultantów, w tym poprzez umieszczanie informacji w Internecie, w publikacjach drukowanych, biuletynach lub w jakikolwiek inny sposób o charakterze publicznym.

5.2.5.4. przejawiają się w używaniu sprzętu audio lub wideo w lub bez celu kopiowania materiałów ze Strony.

5.2.6. W przypadkach przewidzianych w Programie Świadczenia Usług należy przedłożyć końcowe ankietowanie wewnętrzne.

5.2.7. Przestrzegać praw własności Wykonawcy do wyników działalności intelektualnej oraz praw autorskich twórców odpowiednich materiałów Strony.
5.2.8. Powstrzymywać się od wszelkich działań, które są lub mogą być szkodliwe dla własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów.
5.2.9. Nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać w żaden sposób własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów oraz nie udostępniać tej własności intelektualnej osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.
5.2.10. Ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych do własności intelektualnej Wykonawcy i innych twórców.

6. KOSZT USŁUG I PROCEDURA PŁATNOŚCI.
6.1. Całkowita wartość usług świadczonych na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy jest równa całkowitej wartości Usług opłaconych przez Użytkownika.

6.2. Koszt konkretnej Usługi jest określany przez Wykonawcę w Programie Świadczenia Usług, który jest zamieszczany na Stronie lub przekazywany osobiście przez Wykonawcę Użytkownikowi.
6.3. Koszt Usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy Użytkownik ponosi w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy lub poprzez płatność za pośrednictwem systemu płatności.
6.4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Użytkownika za Usługę odbywa się pod następującymi warunkami:
6.4.1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności w każdym indywidualnym przypadku Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi i zażądać zwrotu pieniędzy. Użytkownik ma prawo odmówić wykonania opłaconych usług, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.
6.4.2. Aby zrezygnować z usług i dokonać zwrotu pieniędzy, Użytkownik powinien napisać na adres info@iampm.club, po czym Wykonawca potwierdzi otrzymanie wniosku o zwrot pieniędzy e-mailem na adres podany przy składaniu zamówienia. Jeśli Użytkownik nie otrzymał pisemnego potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania e-maila, musi skontaktować się z działem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer wskazany na Stronie. Aby dokonać zwrotu pieniędzy, należy podać: imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy składaniu zamówienia; nazwę usługi; datę złożenia zamówienia; informacje o płatnościach; przyczyny odmówienia usługi, a także inne niezbędne informacje.
6.4.3. Użytkownik zgadza się, że w przypadku naruszenia warunków żądania zwrotu pieniędzy lub podania Wykonawcy nieprawidłowych informacji, Wykonawca będzie miał prawo odrzucić wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy i nie rozpatrywać jego wniosku.
6.4.4. Jeżeli warunki wniosku o zwrot zostały spełnione i Użytkownik jest uprawniony do zwrotu, Wykonawca dokona zwrotu środków w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku.
6.4.5. Do zwrotu kosztów zostanie użyta ta sama metoda płatności, która została użyta do zapłaty za usługi. Wykonawca jest uprawniony do potrącenia z kwoty zwrotu wszelkich dodatkowych opłat bankowych i opłat za system płatności związanych ze zwrotem.
6.4.6. Jeżeli Użytkownik nie z winy Wykonawcy nie mógł korzystać z Usług lub odmówił korzystania z Usług z naruszeniem ustalonej procedury, Wykonawca ma prawo nie zwracać kosztów tych usług.
6.4.7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jego niezgoda z opiniami Wykonawcy, jego konsultantów i mówców na temat treści i metodologii Usług nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
6.4.8. Wykonawca jest uprawniony do ustanowienia innych zasad anulowania dla poszczególnych Usług lub zapewnienia Użytkownikom dodatkowych gwarancji bezwarunkowego zwrotu poprzez opublikowanie szczegółowych Warunków Anulowania na stronie zamówienia Usługi lub Programu.
6.5. Wykonawca ma prawo nie zwrócić pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za Usługę, jeżeli:
6.5.1. Użytkownik wysłuchał trzech (2) konsultacji i zrezygnował z korzystania z Usług (z wyjątkiem usług obejmujących mniej niż sześć (6) konsultacji).
6.5.2. Użytkownik wysłuchał więcej niż 30 procent Usługi i wycofał się z korzystania z Usługi (dotyczy Programów zawierających mniej niż sześć (6) konsultacji).
6.6. Przesunięcie terminu wykonania Usługi z inicjatywy Użytkownika podlega następującym warunkom:
6.6.1. Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia świadczenia Usługi na inną datę kalendarzową i otrzymać ją wraz z inną grupą Użytkowników. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów, a Wykonawca poinformuje Użytkownika o nowych możliwych dach kalendarzowych świadczenia Usług.
6.6.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że koszt podobnego pakietu usług może ulec zmianie. Jeśli kwota przedpłaty przekroczy koszt nowych Pakietów Usług, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona przez Wykonawcę.
6.6.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalenia innych zasad zmiany harmonogramu świadczenia Usług dla poszczególnych Usług poprzez opublikowanie dodatkowych Warunków zmiany harmonogramu na stronie Usługi lub w Programie.
6.7. Użytkownik ma prawo zażądać, aby wpłacone środki zostały zaliczone na poczet innych Usług. Jeżeli koszt nabywanych Usług przekracza wysokość dokonanej przedpłaty, Użytkownik zobowiązuje się dopłacić różnicę przed rozpoczęciem świadczenia Usług. Jeżeli kwota przedpłaty przewyższa wartość zamówionych Usług, różnica w wartości nie podlega zwrotowi.
6.8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z inicjatywy Wykonawcy – Wykonawca zwróci jedynie koszty tych konsultacji, które nie zostały przez niego przeprowadzone. Konsultacje prowadzone w takim przypadku nie podlegają wynagrodzeniu.
6.9. W przypadku, gdy Użytkownik wpłacił zaliczkę i zrezygnuje z Usług przed ich rozpoczęciem, Wykonawca zwróci wpłaconą zaliczkę, pomniejszoną o opłaty bankowe i podatki obowiązujące Wykonawcę.
6.10. Opłata jest stała przez cały okres świadczenia Usługi i nie może być zmieniona.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.
7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy.
7.2. Usługi Wykonawcy i wszystkie związane z nimi materiały są świadczone w stanie, w jakim się znajdują, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Wykonawca nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich, ani gwarancji wynikających ze stosunków biznesowych lub zwyczajów handlowych. Ponadto Wykonawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostępem i korzystaniem przez Użytkownika z Usług i związanych z nimi materiałów. Użytkownik zgadza się, że uzyskuje dostęp do Usług i związanych z nimi materiałów oraz korzysta z nich na własne ryzyko.
7.3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Ukrainy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, rzeczywiste, wtórne lub bezpośrednie szkody, bezpośrednią lub pośrednią utratę zysku lub utratę dochodu, utratę danych, wydajności, wartości firmy lub innych wartości niematerialnych, związanych z a) dostępem Użytkownika do Usług lub korzystaniem z nich albo niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z nich; b) treścią lub zachowaniem, w tym żenującym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem zachowaniem jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub c) nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub zmianą treści lub informacji Użytkownika. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń dotyczących usług nie może przekroczyć większej z kwot: dwudziestu dolarów (20 USD) lub łącznej kwoty otrzymanej od Użytkownika za korzystanie z płatnych usług w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
7.4. Użytkownik zgadza się, że wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach odzwierciedla rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka i jest warunkiem świadczenia usług przez Wykonawcę po przystępnej cenie.
7.5. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z Usługami muszą zostać wniesione do sądu w ciągu okresu przedawnienia wynoszącego jeden (1) rok od zaistnienia przyczyny powództwa, w przeciwnym razie taka przyczyna powództwa zostanie uznana za nieważną.
7.6. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jeśli nie zastosuje się do punktu 5.2.3 niniejszej Umowy dotyczącego obowiązku terminowej zapłaty. 5.2.3 niniejszej Umowy, dotyczącego obowiązku terminowej zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony nie tylko do zawieszenia świadczenia usług i dostępu do Usługi do czasu dokonania płatności, ale także do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z punktem 9.1.3 niniejszej Umowy.
7.7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 12.1 niniejszej Umowy oraz korzystania z materiałów Strony nie dla celów osobistych, rozpowszechniania materiałów Strony w jakikolwiek sposób i niezależnie od kręgu osób, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usług i/lub Strony, bez zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Użytkownika za Usługę.
7.8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej Wykonawcy lub jego licencjodawców, rozpowszechniania treści Usług bez zgody Wykonawcy, ujawnienia informacji poufnych należących do Wykonawcy lub jego licencjodawców, Użytkownik jest zobowiązany do zadośćuczynienia Wykonawcy lub jego licencjodawcom szkód moralnych (niemajątkowych) i strat spowodowanych takim naruszeniem w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu otrzymania stosownego roszczenia oraz do wypłacenia im dochodu uzyskanego w wyniku takiego naruszenia. Jeżeli Użytkownik nie spełni wymogów powyższego roszczenia, zwrot należności nastąpi na podstawie orzeczenia sądu.
7.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i wszelkie materiały, które zamieszcza na Stronie lub na czacie w trakcie świadczenia Usług przez Wykonawcę. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika ani ich nie monitoruje.
7.10. Zamieszczając własne treści, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych obowiązujących w kraju, w którym mieszka. Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie dopuszczał do publikacji treści o charakterze pornograficznym, seksualnym, propagujących przemoc, sadyzm, dyskryminację, zawierających groźby lub pomówienia.

8. SIŁA WYŻSZA.
8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to jest spowodowane okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu, a mianowicie: działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, wypadkami technicznymi i innymi, strajkami, lokautem, działaniami władz lub administracji, itp. uniemożliwiającymi wykonanie warunków niniejszej Umowy (zwanymi dalej „Siłą Wyższą”).

8.2. Siła Wyższa ma zastosowanie, a Strona, dla której ona wystąpiła, jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli istnieje pisemne potwierdzenie (konkluzje, zaświadczenia) Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej o wystąpieniu siły wyższej.

8.3. Strona, u której wystąpiła Siła Wyższa, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę i dostarczyć dokumenty potwierdzające wystąpienie Siły Wyższej.

8.4. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą stronę, wykonanie warunków niniejszej Umowy zostanie zawieszone na czas działania Siły Wyższej.

8.5. W przypadku działania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, każda ze stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY.
9.1. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu:

9.1.1. Za porozumieniem stron;

9.1.2. Jeżeli Strona Umowy nie może wypełnić swoich zobowiązań ze względu na wejście w życie przepisów ustawowych i wykonawczych, które zmieniają warunki określone w niniejszej Umowie, a którakolwiek ze Stron nie zgadza się na zmianę Umowy.

9.1.3. Jeżeli Użytkownik naruszy warunki określone w punktach 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 niniejszej Umowy.

9.1.4. W innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa Ukrainy.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
10.1. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie i bez wynagrodzenia udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym imienia, nazwiska i imienia odojcowskiego, miejsca zameldowania i/lub miejsca faktycznego pobytu, numeru identyfikacyjnego, danych o rejestracji państwowej; danych bankowych, numerów telefonów i adresów e-mailowych itp.) w bazie danych osobowych Wykonawcy „Klienci”, w tym na gromadzenie, rejestrację, włączenie do bazy danych, gromadzenie, przechowywanie, adaptację, modyfikację, aktualizację, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (rozpowszechnianie, przekazywanie, w tym przekazywanie transgraniczne), depersonalizację, niszczenie danych osobowych w bazie danych na terytorium Ukrainy i za jej granicą w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu zapewnienia realizacji stosunków podatkowych, stosunków gospodarczych, stosunków cywilnoprawnych oraz stosunków w dziedzinie księgowości, reklamy i marketingu. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych (np. google, amazon, iCloud itp.), które są podmiotami zagranicznymi relacji związanych z danymi osobowymi. W celu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisów chmurowych, Użytkownik wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych.

10.2. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o swoich prawach określonych w Ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o celu przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

11. TERMIN DZIAŁANIA.
11.1. Niniejsza Oferta wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie internetowej i pozostaje w mocy do czasu jej wycofania przez Wykonawcę lub jednostronnego rozwiązania z inicjatywy Wykonawcy.
11.2. Wykonawca ma prawo do zmiany Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym czasie według własnego uznania. W przypadku zmiany Oferty przez Wykonawcę Usług, zmiany takie stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu Oferty na Stronie, o ile inne skuteczne warunki nie zostały określone bezpośrednio w tekście zmienionej Oferty. Wykonawca zaleca Użytkownikowi częste sprawdzanie tej strony oraz daty ostatniej modyfikacji podanej na tej Stronie. Jeżeli Użytkownik nie sprzeciwia się obowiązywaniu nowych warunków Umowy i będzie nadal korzystał z Usług, nową wersję Umowy uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z Usług po zmianie warunków Umowy będzie traktowane jako akceptacja przez Użytkownika nowych warunków Umowy w całości. W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec nowego brzmienia Umowy, Wykonawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy zgodnie z ustaloną procedurą.
11.3. Użytkownik może zaprzestać korzystania ze Strony i Usług w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
11.4. Aby zaprzestać korzystania z Usług, Użytkownik musi powiadomić o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z numerów telefonu wskazanych na stronie internetowej.
11.5. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w momencie rezygnacji z korzystania ze Strony (odstąpienia od umowy) utraci dostęp do wszystkich dostępnych treści i Usług. W przypadku, gdy w momencie rezygnacji z Usługi lub rozwiązania umowy Użytkownik nadal posiada dostęp do wykupionego pakietu Usług, wszelkie kwoty, które Użytkownik wpłacił tytułem zapłaty za Usługę świadczoną przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, w tym kwota wartości Usług faktycznie niewykorzystanych.
11.6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym powiadomiony na piśmie na co najmniej trzy (3) dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy.
11.7. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
11.7.1. Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Umowy lub dopuścił się czynów wyraźnie wskazujących na brak woli lub możliwości przestrzegania Umowy.
11.7.2. Wykonawca jest do tego zmuszony przez wymogi prawne (np. jeśli świadczenie usług na rzecz Użytkownika jest niezgodne z prawem lub przestanie być zgodne z prawem).
11.7.3. Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usług w kraju, w którym Użytkownik zamieszkuje lub korzysta z Usług.
11.7.4. Świadczenie Usług staje się nieopłacalne z punktu widzenia Wykonawcy.
11.8. Wykonawca będzie uprawniony do zawieszenia lub całkowitego zablokowania dostępu do Strony lub Usług, jeżeli Użytkownik będzie próbował zakłócić działanie Strony, Serwerów lub innych systemów informatycznych i komputerowych Wykonawcy.
11.9. Wykonawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika i natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli Użytkownik zalega z płatnościami za Usługi.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
12.1. Wykonawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usług oraz wszelkich materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług lub Strony. Materiały i wszelkie informacje pochodzące z Usług lub Strony mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, bez prawa do ich rozpowszechniania, chyba że Użytkownik otrzymał od Wykonawcy pisemną zgodę na wykorzystanie ich do innych celów. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać własności intelektualnej Wykonawcy lub innych autorów w jakikolwiek sposób ani nie udostępniać takiej własności intelektualnej osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.

12.2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim dostępu lub danych uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do Usług.

12.3. Korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw materialnych ani praw własności intelektualnej do Usług lub wykorzystywanych materiałów.

12.4. Wraz z materiałami powstałymi w trakcie otrzymywania Usługi Użytkownik udziela Wykonawcy w pełni zbywalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne rozpowszechnianie i odtwarzanie materiałów Użytkownika, jak również na tworzenie dzieł pochodnych i wykorzystywanie do innych celów, chyba że odrębna umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem stanowi inaczej.

12.5. Licencja, o której mowa w punkcie 12.4 niniejszej Umowy, upoważnia Wykonawcę do udostępniania materiałów Użytkownika innym Użytkownikom, którzy później zakupią Usługi Wykonawcy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza innych praw Wykonawcy do materiałów Użytkownika, np. wynikających z innych licencji. Wykonawca ma prawo usunąć lub zmodyfikować treści Użytkownika z dowolnego powodu, w tym jeśli w opinii Wykonawcy nie są one zgodne z Umową.
12.6. Przyjmując niniejszą Ofertę, Użytkownik udziela Wykonawcy prawa do:
12.6.1. Organizowanie i przeprowadzanie nagrań fotograficznych, audio i wideo oraz webcastów z wydarzeń publicznych i nagrań wideo z takich wydarzeń (sesji, debriefingów i sesji grupowych) z udziałem Użytkownika;
12.6.2. Usługodawca może wykorzystywać materiały fotograficzne i wideo zawierające wizerunek, głos i wykonanie Użytkownika w celach reklamowych, marketingowych i komercyjnych (w tym przetwarzać je i umieszczać w Internecie, pokazywać innym Użytkownikom).
12.7 Akceptując niniejszą Ofertę i udzielając Wykonawcy prawa do wykorzystania wizerunku, głosu i wykonania zdjęć i filmów Użytkownika, Użytkownik udziela Wykonawcy w pełni zbywalnej, wolnej od tantiem, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na kopiowanie, dystrybucję, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i powielanie materiałów Użytkownika, jak również do tworzenia utworów zależnych i wykorzystywania ich do innych celów, o ile odrębna umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem nie stanowi inaczej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. Strony uzgodniły, że wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.

13.2. Przyjmując niniejszą Ofertę Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą Umową podlegały prawu Ukrainy, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się również, aby wszelkie takie spory podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Ukrainy.

13.3. Nagłówki zastosowane w artykułach i klauzulach niniejszej Oferty mają charakter wyłącznie informacyjny. Nagłówki te nie mogą być traktowane jako definiujące, ograniczające, modyfikujące lub wpływające na znaczenie i intencje warunków niniejszej Oferty lub jakiejkolwiek jej części.

13.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Oferty zostanie uznane za nieważne, nie spowoduje to utraty ważności pozostałych postanowień.

13.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą, Strony będą się kierować obowiązującym prawem Ukrainy.

13.6. Użytkownik zgadza się, że Wykonawca ma prawo zatrudniać osoby trzecie, które mogą nie posługiwać się językiem ukraińskim. W związku z tym Użytkownik zgadza się, że usługi w ramach niniejszej Umowy mogą być świadczone w języku rosyjskim lub angielskim.

13.7. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w punkcie 13.6 niniejszej Umowy, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy, wyraża chęć i zezwala na otrzymywanie Usługi w języku rosyjskim lub angielskim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pełny odbiór usługi w języku rosyjskim lub angielskim oraz oświadcza, że otrzymywanie usługi w ten sposób nie narusza żadnych jego praw wynikających z Ustawy Ukrainy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”.