Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejszym opisuje się praktykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez osoby (dalej Klient lub Pan/Pani) korzystające ze strony internetowej iampm.club (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności (Polityka) stanowi integralną część Warunków użytkowania (Warunki). Termin „dane osobowe” w niniejszym dokumencie używany jest w najszerszym możliwym znaczeniu przewidzianym w Przepisach dotyczących danych osobowych lub informacji osobowych.

Niniejszym opisuje się praktykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez osoby (dalej Klient lub Pan/Pani) korzystające ze strony internetowej iampm.club (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności (Polityka) stanowi integralną część Warunków użytkowania (Warunki). Termin „dane osobowe” w niniejszym dokumencie używany jest w najszerszym możliwym znaczeniu przewidzianym w Przepisach dotyczących danych osobowych lub informacji osobowych.

 

WPROWADZENIE

Rozumiemy znaczenie ochrony Państwa prywatności i danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby opracować i utrzymać wysokie standardy wewnętrznych środków bezpieczeństwa i technologii, aby zapewnić Państwu bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych, które od Państwa zbieramy; oraz chronić Twoje dane przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

ZGODA

Korzystając z Witryny i/lub akceptując nasze Warunki, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i otrzymywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I OBIEKTYWIZUJEMY

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do Witryny, możemy gromadzić i dalej przetwarzać następujące kategorie danych: dane wymagane za pośrednictwem Witryny podczas kontaktu z nami (tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail); dane, które możemy zbierać w sposób zautomatyzowany. Korzystając z Witryny, możemy również monitorować i gromadzić informacje o śledzeniu związane z użytkowaniem, takie jak data i godzina dostępu, identyfikacja urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki i adres IP. Informacje te mogą być uzyskane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem usług stron trzecich. Nie zbieramy żadnych danych, które mogą zidentyfikować Państwa bez zgody. Nie zabiegamy ani nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 16 (szesnaście)roku życia lub poniżej wieku obowiązującego w Państwa kraju, jeśli jest wyższy. Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat lub nie jest Pan/Pani osobą pełnoletnią w kraju ojczystym, nie podawaj nam żadnych danych osobowych.
Termin, w którym przechowujemy podane przez Państwo dane osobowe, zależy od rodzaju informacji, celu ich wykorzystania, charakteru wrażliwości itp. Co do zasady, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów opisane w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do rozwiązywania sporów i/lub egzekwowania naszych praw i umów.
Zbieramy i przetwarzamy powyższe dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań i realizacji prawnie uzasadnionego interesu wobec Państwa, a mianowicie:
Zapewniać dostęp do Strony;
Informować o wszelkich zmianach i aktualizacjach świadczonych przez nas usług;
Przestrzegać Przepisów;
Maintain actions in relation to legal claims;
Prowadzić działania w związku z roszczeniami prawnymi;
Zapewniać działania marketingowe (wysyłać Państwu wiadomości, aktualizacje, promocje, informacje o produktach, ogłoszenia o wydarzeniach i inne);
Poprawić wydajność i funkcjonalność naszych usług zgodnie z opisem w Warunkach (Usługi).
Powyższa lista może ulec rozszerzeniu w zależności od rozwoju Usług.

 

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być odbierane i przetwarzane:
przez Spółkę w ramach naszych wewnętrznych systemów procesów zgodnych ze środkami technicznymi i organizacyjnymi w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami Ustawy, OROD oraz normami bezpieczeństwa; i/lub
przez outsourcing usługodawców i podmioty przetwarzające, którzy uzyskują dostęp do danych i wykorzystują je wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków zleconych im przez Spółkę (podprocesory).
Tamte podprocesory wykonują zadania w naszym imieniu i są umownie zobowiązani do nieujawniania ani wykorzystywania zebranych informacji do jakichkolwiek innych celów, innych niż określone w niniejszej Polityce, i mogą przechowywać i pomagać w ułatwianiu technicznych aspektów naszych usług lub wykonywania funkcji związanych z administrowaniem usług (zbieranie i analiza) lub inne wskazane w ramach zamknięć umów.
Wyrażają Państwo zgodę na to, że Spółka może według własnego uznania zaangażować Podprocesorów, którzy przestrzegają środków technicznych i organizacyjnych w sposób spełniający obowiązujące wymagania Ustawodawstwa i RODO oraz standardy bezpieczeństwa wynikające z niniejszej Polityki Prywatności, a także z polityk stosowanych przez Spółkę.
If Jeżeli tacy Podprocesory, znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przetwarzanie danych osobowych odbywa się lub będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Podprocesory, przetwarzania ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania oraz wszelkie zobowiązania zlecone im podwykonawcom. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w wyniku naruszenia lub utraty bezpieczeństwa przez któregokolwiek z takich Podprocesory, przetwarzania lub za nieprzestrzeganie przez takich Podprocesory, przetwarzania powyższych wymogów.

 

ZGŁOSZENIE INCYDENTU

Jeśli Spółka dowie się o jakimkolwiek naruszeniu naszego bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany lub nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do (z wyłączeniem nieudanych prób lub działań) danych osobowych Klientów w systemach zarządzanych lub w inny sposób przez nas kontrolowanych, zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki oraz zgodnie z procedurą określoną w odpowiednich przepisach prawnych i RODO.
Powiadomienie zostanie wysłane na podany przez Państwo adres e-mail. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nam adresu e-mail i upewnienie się, że ten adres e-mail jest ważny i aktualny.
Żadne z powiadomień Spółki o incydentach dotyczących danych nie może być i nie będzie interpretowane jako potwierdzenie jakiejkolwiek winy lub odpowiedzialności w odniesieniu do incydentów danych przez nas.

 

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Zgadzają się Państwo, że bez uszczerbku dla naszych środków bezpieczeństwa i incydentów związanych z danymi, Państwa obowiązkiem jest właściwe korzystanie z naszych Usług w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka w odniesieniu do danych osobowych oraz zabezpieczenia systemu i urządzeń, których Państwo używają do uzyskania dostęp do Strony.
Nie jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zostaną przechowywane lub przekazywane poza Spółkę i systemy naszych Podprocesorów.

 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Niezależnie od miejsca zamieszkania przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
Prawo dostępu
Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych.
Prawo do wycofania zgody
Gdy polegamy na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do sprostowania danych
Mają państwo prawo do dokładności swoich danych osobowych. W tym celu są Państwo zobowiązani powiadomić nas o wszelkich zmianach w przekazanych nam danych osobowych, wysyłając do nas prośbę o sprostowanie danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili mają Państwo prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych
Poproszenie nas o usunięcie wszystkich danych osobowych spowoduje, że Spółka usunie Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki (chyba że istnieje uzasadniony i prawny powód, dla którego nie możemy usunąć niektórych danych osobowych, w takim przypadku zastaną Państwo o tym poinformowani). Poproszenie nas o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub usunięcie danych osobowych prawdopodobnie oznacza, że nie będą Państwo już w stanie korzystać z naszych Usług.
Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo zażądać, aby Spółka dostarczyła kopię wszystkich danych osobowych oraz przekazała Państwa dane osobowe innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeżeli jest to technicznie wykonalne dla nas, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy.
Prawo wnoszenia skarg
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do naszej osoby odpowiedzialnej wskazanej w naszym regulaminie wewnętrznym lub do upoważnionego organu, wszystkie kontakty dotyczące zgłoszeń znajdują się poniżej.
Zazwyczaj nie będziemy pobierać od Państwa żadnych opłat w związku z otrzymywanymi przez nas żądaniami wykonania któregokolwiek z Państwa praw wyszczególnionych powyżej, jednak jeśli złożą nadmierne, powtarzające się lub ewidentnie nieuzasadnione żądania, możemy obciążyć Państwo rozsądną opłatą, biorąc pod uwagę koszty administracyjne w celu przetwarzania takich żądań lub możemy odmówić podjęcia działań w związku z takimi żądaniami.
Mogą Państwo również wysłać prośbę o otrzymanie danych, które zostały przetworzone, zmienione, usunięte lub zablokowane oraz informacji o wszelkich podmiotach, którym przekazujemy Twoje dane osobowe.
W niektórych przypadkach możemy pobierać opłatę w oparciu o nasze uzasadnione koszty, jeśli żądania są nadmierne, biorąc pod uwagę charakter samego żądania lub charakter i funkcjonalność naszych usług.

 

COOKIE & PODOBNE TECHNOLOGIE

Cookie to mały plik tekstowy umieszczany na Państwa komputerze podczas odwiedzania Strony. Pliki cookie są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania Witryny internetpwej, a także w celu dostarczania informacji o funkcjonalności i zachowaniu Klientów na Stronie. Plik cookie pomaga w lepszej interakcji ze Stroną i pomaga Stronie internetowej w lepszej interakcji z Państwem. Cookie nie zawiera Państwa danych osobowych.
Używamy plików cookie i tagów, aby:
Zwykle nie kojarzymy Państwa osobowość z Państwa plikem Cookie; jednak w wyjątkowych przypadkach możemy skorzystać z tej opcji, aby zapobiec lub uniknąć nieuprawnionego korzystania z Witryny i naruszenia obowiązujących umów. W takim przypadku będziemy traktować te informacje jako dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z Polityką Prywatności. Możemy korzystać z usług analityki internetowej stron trzecich, które pomagają nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej Strony internetowej, usługi te są zgodne z zalecanymi adekwatnymi środkami bezpieczeństwa. Na przykład korzystamy z usługi Google Analytics obsługiwanej przez Google LLC (USA). Ta usługa pomaga nam poprawić skuteczność naszych działań reklamowych oraz zrozumieć Państwa preferencje i zainteresowania. Gromadzi informacje i raportuje statystyki użytkowania Witryny bez osobistej identyfikacji użytkownika – używamy go do lepszego dostarczania naszych reklam. Sprawdź szczegóły dotyczące usług Google Analytics tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Jednak w niektórych przypadkach Google może dopasować informacje zebrane za pomocą plików cookie do Państwa konta Google i wykorzystać je zgodnie z Polityką Prywatności Google, szczegóły tutaj: https://policies.google.com/privacy
Jeśli nie chcą Państwo udostępniać swojego pliku Cookie, można go ograniczyć lub zablokować. Jeśli wolą Państwo nie zezwalać na pliki cookie, prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki, większość przeglądarek umożliwia zarządzanie plikami cookie lub udostępnia „tryb incognito” lub podobne opcje. Więcej informacji o tym, jak wyłączyć pliki cookie lub jak zmienić ustawienia plików cookie, można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/
Możemy również korzystać z podobnej technologii i zbierać unikalne identyfikatory od odwiedzających naszej Strony, informacje, które zbieramy w ten sposób, obejmują: Unikalne numery identyfikacyjne (np. adres protokołu internetowego (IP) i identyfikator urządzenia);
W zależności od typu urządzenia, typu i wersji przeglądarki oraz typów i wersji wtyczek do przeglądarki, wydania i wersji aplikacji, modelu urządzenia, producenta (marki), systemu operacyjnego, wersji systemu operacyjnego, wersji biblioteki systemu operacyjnego, czasu ostatniego oglądania , włączyć Wi-Fi, radio (EDGE, HSDPA, LTE, WCDMA, żaden), ekran urządzenia (szerokość, wysokość , dpi), NFC, operator telekomunikacyjny, włączyć Bluetooth, wersja Bluetooth; Ustawienie strefy czasowej, miasta, regionu, kraju i języka; System operacyjny i platforma; Wszelkie dane dotyczące Państwa wizyty, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL) do, przez i z naszej Strony (w tym data i godzina); produkty, oglądane lub wyszukiwane przez Państwo; czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie myszą) oraz metody używane do przeglądania strony. Używamy tych informacji do tych samych celów, co plik cookie.
Używamy plików cookie w następujących celach, a mianowicie: Uwierzytelnianie; Bezpieczeństwo; Przechowywanie preferencji i obsługa dodatkowych funkcji i funkcjonalności; Wydajność, analityka i personalizacja; Marketing.
Czas, w którym plik cookie pozostanie na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, zależy od rodzaju pliku cookie, niezależnie od tego, czy jest to plik cookie „sesyjny”, czy „trwały”. Cookie: sesyjne pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu tylko do momentu zakończenia przeglądania; Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dopóki nie wygasną lub nie zostaną usunięte.

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Należy pamiętać, że możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności według własnego uznania. Dlatego od czasu do czasu prosimy sprawdzać ten dokument, aby uzyskać aktualizacje. Jeśli w tym miejscu zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne aktualizacje dotyczące warunków przetwarzania danych, powiadomimy Państwo dodatkowo w rozsądnym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej przez w sprawie lub jako adres e-mail kontaktowy.

 

DANE KONTAKTOWE

Jeśli potrzebuje Państwo dodatkowych informacji lub mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@iampm.club.