Czym jest dług techniczny i jak nim zarządzać

1 lutego 2024

 • Autor: Yuriy Lipka

 • Złożoność: normalna

 • Czas: 7 min

Wyobraź sobie sytuację: budujesz dom i aby dotrzymać terminu, tymczasowo korzystasz z materiałów gorszej jakości, planując je później wymienić. Dług techniczny w projektach IT działa na tej samej zasadzie. Jest to kompromis między pilnością a jakością: gdy programiści wybierają szybszą lub łatwiejszą ścieżkę do wykonania zadania, które może wymagać dodatkowej pracy w przyszłości. Ale jak zarządzać tym procesem? Jak zapobiec zniszczeniu tego „domu” przez wiatr? Dowiesz się tego z artykułu.

Czym jest dług techniczny w prostych słowach

Dług techniczny jest jak dług gospodarstwa domowego, tylko w świecie programowania i rozwoju projektów. Załóżmy, że decydujesz się na remont kuchni. Są dwa sposoby: zrobić wszystko starannie i pięknie, co zajmie więcej czasu i pieniędzy, lub zrobić to szybko i niedrogo, ale idąc na kompromis w zakresie jakości. Jeśli wybierzesz drugą opcję, być może będziesz musiał powtórzyć ją i poświęcić jeszcze więcej czasu i pieniędzy na naprawienie usterek.

Podobnie jest w programowaniu: czasami programiści, chcąc zaoszczędzić czas lub inne zasoby, wybierają szybszy sposób rozwiązania problemu, co nie jest optymalne z jakościowego punktu widzenia. Jest to dług techniczny – rozwiązanie tymczasowe, którego naprawienie będzie wymagało w przyszłości dodatkowego czasu i zasobów.

Podobnie jak w przypadku remontu domu, ignorowanie długu technicznego może spowodować, że w przyszłości będziesz musiał poświęcić znacznie więcej czasu i wysiłku na jego naprawę.

Termin ten został wymyślony przez Warda Cunninghama, jednego z twórców metodologii Agile, aby pomóc zespołom zrozumieć, że czasami szybkie decyzje programistyczne podjęte w celu przyspieszenia rozwoju mogą prowadzić do dodatkowych kosztów w przyszłości. Podobnie jak dług finansowy, dług techniczny kumuluje „odsetki”: im dłużej go nie „spłacasz”, tym więcej pracy będzie wymagał w przyszłości.

Dlaczego dług techniczny jest ważny dla kierownika projektu w zarządzaniu projektami

Czym jest dług techniczny i jak nim zarządzać

Dług techniczny to nie tylko termin w leksykonie IT. To rzeczywistość, z którą boryka się wiele zespołów projektowych. Zrozumienie długu technicznego ma kluczowe znaczenie dla kierownika projektu, ponieważ jego obecność i zarządzanie nim ma bezpośredni wpływ na powodzenie projektu. Dług techniczny ma wpływ na:

 • Harmonogram realizacji projektu: Dług techniczny może znacznie spowolnić rozwój, zwłaszcza gdy się kumuluje. Podobnie jak w przypadku zadłużenia na karcie kredytowej, im większy dług, tym więcej czasu (i zasobów) zajmie jego spłata.
 • Budżet i zasoby: Eliminacja długu technicznego wymaga dodatkowych zasobów i może prowadzić do przekroczenia budżetu. Planowanie i zarządzanie kosztami jest kluczowym zadaniem menedżera projektu.
 • Jakość produktu: Dług techniczny często obniża jakość produktu, co może prowadzić do niezadowolenia klientów i utraty zaufania.
 • Morale zespołu: Ciągła praca nad rozwiązaniem długu technicznego może demotywować zespół, zwłaszcza jeśli ma on poczucie, że jego praca to tylko „łaty” na istniejących problemach.

Wpływ długu technicznego na harmonogram i budżet projektu

Dług techniczny można porównać do góry lodowej: najbardziej oczywistą jego częścią jest bezpośredni problem z kodowaniem lub projektowaniem, ale pod powierzchnią czai się znacznie więcej. Nierozwiązany dług techniczny prowadzi do szeregu opóźnień, błędów i kompromisów, które zwiększają całkowity koszt projektu i mogą prowadzić do przekroczenia terminów.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby menedżer projektu nie tylko był świadomy istnienia długu technicznego, ale także potrafił nim zarządzać, aby zminimalizować jego wpływ na projekt. Obejmuje to identyfikację, ustalanie priorytetów i rozwiązywanie problemów związanych z długiem technicznym zgodnie z celami i ograniczeniami projektu.

Rodzaje długu technicznego

Dług techniczny w projektach IT może przybierać różne formy. Zrozumienie tych typów pomoże menedżerom projektów identyfikować je i skuteczniej nimi zarządzać. Przyjrzyjmy się jakie są najczęstsze typy.

Dług udokumentowany i nieudokumentowany

Dług udokumentowany: Dzieje się tak wtedy, gdy zespół świadomie podejmuje decyzję o odroczeniu niektórych zadań, aby przyspieszyć osiągnięcie ważnych celów krótkoterminowych. Kluczowa jest tu świadomość decyzji. Przykładem może być odłożenie refaktoryzacji kodu lub ulepszeń bezpieczeństwa do pewnego momentu w projekcie. Ważne jest, aby decyzje te zostały zarejestrowane i uwzględnione w planie projektu.

Dług nieudokumentowany: Ten rodzaj długu pojawia się nieoczekiwanie, często z powodu błędów w procesie rozwoju, takich jak niewystarczające testowanie lub pośpiech w pisaniu kodu. Ten rodzaj długu jest trudniejszy do zidentyfikowania i zarządzania, ponieważ nie był planowany i może ujawnić się w najbardziej nieodpowiednim momencie.

Ograniczenia technologiczne

Czasami dług techniczny powstaje na skutek ograniczeń stosowanej technologii lub narzędzi. Przykład – wykorzystanie przestarzałej technologii może pozwolić na szybkie rozpoczęcie projektu, jednak z czasem będzie to prowadzić do konieczności zastąpienia go bardziej nowoczesnymi i wydajnymi rozwiązaniami. Integracja takich rozwiązań z istniejącym projektem może wymagać znacznego wysiłku i zasobów.

Przestarzały kod i architektura 

Z biegiem czasu kod i architektura projektu mogą stać się przestarzałe, spowalniając rozwój i zwiększając ryzyko błędów. Praca z przestarzałymi komponentami wymaga dodatkowego wysiłku i często prowadzi do zwiększenia długu technicznego. Na przykład zaniedbywanie updatów w oprogramowaniu może powodować brak kompatybilności z nowymi technologiami lub wymogami bezpieczeństwa, co wymaga aktualizacji lub całkowitego przeprojektowania.

Przyczyny długu technicznego

Czym jest dług techniczny i jak nim zarządzać

Dług techniczny w projektach nie powstaje bez przyczyny. Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do jego kumulacji. Zrozumienie tych powodów pomoże menedżerom projektów zapobiegać ich kumulacji i skutecznie nimi zarządzać. Spójrzmy na główne powody:

 • Krótki czas programowania. Często, aby sprostać pilnym wymaganiom klientów lub rynku, zespoły idą na kompromisy, które prowadzą do narastania długu technicznego.
 • Zmiany w wymaganiach projektu. Częste i nieprzewidywalne zmiany wymagań mogą prowadzić do konieczności modyfikacji istniejącego kodu.
 • Niedostateczne testowanie. Brak kompletnych i kompleksowych testów prowadzi do przeoczenia błędów, które w przyszłości przekształcą się w dług techniczny.
 • Ograniczenia zasobów. Brak czasu, budżetu lub wykwalifikowanego personelu może zmusić zespół do kompromisu w sprawie jakości i dokładności swojej pracy.
 • Niedociągnięcia w procesie planowania. Niedocenianie złożoności zadań lub błędna alokacja zasobów może również prowadzić do długu technicznego.
 • Przestarzałe technologie. Korzystanie z przestarzałych technologii i narzędzi może ograniczać możliwości rozwojowe i przyczyniać się do narastania długu technicznego.
 • Brak lub niewystarczająca komunikacja w zespole. Brak koordynacji i komunikacji pomiędzy członkami zespołu może prowadzić do błędów i niedociągnięć, które przyczyniają się do narastania długu technicznego.

Czynniki te mogą działać pojedynczo lub łącznie, tworząc złożoną sytuację, z którą muszą się zmierzyć menedżerowie projektów. Zrozumienie tych powodów jest pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania długiem technicznym i jego minimalizacji.

Jak menedżer projektu może zarządzać długiem technicznym

Skuteczne zarządzanie długiem technicznym wymaga strategicznego podejścia i ciągłej uwagi. Oto kluczowe strategie, które powinien rozważyć każdy menedżer projektu.

Priorytetyzowanie i planowanie

Przede wszystkim należy ocenić aspekty długu technicznego i nadać im priorytety. Oznacza to określenie, które pozycje zadłużenia mają największy wpływ na bieżącą realizację i terminowość projektów. Na przykład pewne błędy w kodzie mogą powodować częste awarie wymagające natychmiastowej uwagi, podczas gdy inne mogą być naprawione później bez znaczących konsekwencji.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko aspekty techniczne, ale także priorytety biznesowe, aby harmonijnie łączyć rozwój nowych funkcji i eliminację zadłużenia.

Włączenie zadań związanych z eliminacją długu technicznego do ogólnego planu projektu

Dług techniczny powinien zostać zintegrowany z ogólnym planem projektu i nie być traktowany jako zadanie drugorzędne. Dzięki temu eliminacja zadłużenia będzie postrzegana jako integralna część projektu, a nie dodatkowe obciążenie. Odpowiedzialność za jego rozwiązanie musi być jasno określona i rozdzielona pomiędzy członków zespołu, aby zapewnić jego terminową i skuteczną realizację.

Regularna komunikacja z zespołem deweloperskim

Ścisła współpraca z zespołem programistów ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu długiem technicznym. Menedżer projektu musi regularnie komunikować się z programistami, aby zrozumieć szczegóły techniczne i problemy, z którymi się borykają. Pomaga to w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących tego, które aspekty długu technicznego wymagają natychmiastowej uwagi i w jaki sposób można je włączyć do ogólnego planu projektu.

Stosowanie metodologii Agile i Scrum

Agile i Scrum to elastyczne metodologie zarządzania projektami, które pozwalają szybko reagować na zmiany i skutecznie zarządzać długiem technicznym. Obejmują krótkie cykle rozwojowe (sprinty), podczas których zespół może na bieżąco oceniać postępy i w razie potrzeby korygować kierunek pracy. Ułatwia to identyfikację długu technicznego i jego likwidację w odpowiednim czasie.

Przeprowadzanie Code Review i testowanie 

Regularne przeglądy i testowanie są kluczowymi narzędziami zapobiegającymi narastaniu długu technicznego. Recenzje kodu pomagają zidentyfikować potencjalne problemy i wady kodu na wczesnym etapie, gdy ich naprawa zajmuje mniej czasu i zasobów. Testowanie, zwłaszcza automatyczne, zapewnia ciągłą weryfikację jakości kodu i funkcjonalności produktu. Regularne wykonywanie tych procedur pomaga utrzymać kod w dobrej kondycji i zmniejsza prawdopodobieństwo narastania długu technicznego.

Szkolenie i rozwój zespołu

Inwestowanie w szkolenia i rozwój umiejętności zespołowych pomaga zapobiegać zadłużeniu technicznemu. Przeszkoleni i wykwalifikowani specjaliści mogą stosować najlepsze praktyki programowania i zarządzania projektami, zmniejszając prawdopodobieństwo błędów i zwiększając efektywność operacyjną. Regularne szkolenia, warsztaty i zaawansowane kursy przyczyniają się do ciągłego rozwoju zespołu i utrzymywania wysokich standardów jakościowych.

Wykorzystanie narzędzi do śledzenia i analizy długu technicznego

Nowoczesne narzędzia do analizy kodu i zarządzania projektami mogą znacznie ułatwić proces identyfikacji i zarządzania długiem technicznym. Narzędzia takie jak systemy kontroli wersji, narzędzia do analizy kodu statycznego i systemy zarządzania projektami pomagają śledzić zmiany, identyfikować obszary problematyczne i koordynować wysiłki zespołu w celu wyeliminowania długu technicznego.

Narzędzia i metody zarządzania długiem technicznym

Czym jest dług techniczny i jak nim zarządzać

Menedżerowie projektów i zespoły programistyczne mogą korzystać z różnorodnych narzędzi i technik, aby skutecznie zarządzać długiem technicznym i go eliminować. Oto kilka z nich:

Techniki oceny i pomiaru długu technicznego

Code Review i PIR review. Regularne przeglądy kodu przez innych członków zespołu pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy.

Statyczna analiza kodu. Korzystanie z narzędzi do analizy statycznej pomaga automatycznie identyfikować luki, błędy i inne problemy w kodzie.

Śledzenie zmian. Systemy kontroli wersji, takie jak Git, umożliwiają śledzenie zmian w kodzie i ułatwiają przeglądanie wprowadzonych zmian.

Wykorzystanie Agile i Scrum do zarządzania długiem

Agile i Scrum oferują zwinne podejście do zarządzania projektami, które pozwala zespołowi szybko dostosować się do zmian i skupić się na eliminacji długu technicznego. W sprintach, zespoły mogą planować zadania mające na celu wyeliminowanie długu technicznego.

Studia przypadków i przykłady praktyczne

Analizowanie realnych przypadków może pomóc zespołom lepiej zrozumieć, jak zarządzać długiem technicznym i unikać go w przyszłości. Analiza udanych i nieudanych projektów zapewnia wgląd w najlepsze praktyki i typowe błędy.

W jaki sposób menedżer projektu może radzić sobie z długiem technicznym

Profesjonalne zarządzanie długiem technicznym to kluczowa umiejętność odnoszącego sukcesy menedżera projektu. Oto lista umiejętności, które pomogą Ci uporać się z długiem technicznym:

 • Umiejętność oceny i priorytetyzacji aspektów długu technicznego w kontekście obecnych i przyszłych wymagań projektu.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji z zespołami technicznymi w celu zrozumienia technicznych aspektów projektów i zarządzania nimi.
 • Inteligentne planowanie i alokacja zasobów w celu zrównoważenia rozwoju nowych funkcji i eliminacji długu technicznego.
 • Elastyczność w zarządzaniu zmianami związanymi z długiem technicznym i dostosowywaniem planów projektów do tych zmian.

Kursy od IAMPM są skierowane do menedżerów projektów, analityków biznesowych i menedżerów produktów. Jest to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania długiem technicznym, a także innych aspektów zarządzania projektami IT.

Oferujemy kompleksowe podejście do nauki zarządzania projektami IT, w tym efektywnego zarządzania długiem technicznym. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zapewniać wysoką jakość procesu realizacji projektu, dotrzymanie terminów i budżetu.
 • Czym się kierować przy wyborze odpowiedniej architektury i jak oszacować koszt.
 • Jak zarządzać niefunkcjonalnymi wymaganiami projektu, aby zapobiec zmianom.
 • Jak bezproblemowo zintegrować usługi zewnętrzne z produktem.
 • W jaki sposób zarządzać długiem technicznym i wydaniem produktu.

Nasze kursy zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania technicznymi aspektami projektów, w tym zapobiegania i rozwiązywania długów technicznych.

Wniosek

Dług techniczny jest integralną częścią każdego projektu deweloperskiego. Zarządzanie nim wymaga świadomego podejścia i obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale także zarządzanie zespołem, planowanie i myślenie strategiczne. Efektywne zarządzanie długiem technicznym pomaga poprawić jakość produktów, poprawić wydajność zespołu i osiągnąć cele biznesowe projektu.

Otwarta komunikacja i przejrzystość w procesach zarządzania długiem technicznym sprzyjają lepszemu zrozumieniu w zespole i pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Pozwala to efektywnie alokować zasoby i ustalać priorytety, a także utrzymywać wysoki poziom motywacji i zaangażowania zespołu.

Yuriy Lipka

Yuriy Lipka - Senior Content Managerem w IAMPM. Tworzę przyjazne teksty dla biznesu, przystępnie piszę o złożonych zagadnieniach. Tworzę artykuły z pomysłem i celem, które trafiają do serca i mózgu czytelnika. Jego zadaniem jest przekazanie znaczenia za pomocą liter w profesjonalny i zrozumiały sposób.