Etapy zarządzania projektami IT: inicjacja projektu dla menedżera

16 lutego 2024

 • Autor: Pawel Laskowicz

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 7 min

Aby kierownik projektu IT mógł osiągnąć swoje cele, nie wystarczą umiejętności techniczne i innowacyjne pomysły. Musi on również ściśle przestrzegać pewnych etapów zarządzania projektami. Każdy etap odgrywa swoją unikalną rolę w udanym wdrożeniu, ale jest jeden, który jest szczególnie istotny — inicjacja.

Często jest niedoceniany, ale to właśnie ten etap decyduje o tym, jak jasno zdefiniujesz cel, ustalisz zadania i zbudujesz wstępne plany, które ostatecznie zadecydują o sukcesie całego projektu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest inicjacja projektu, dlaczego jest tak ważna i jakie są główne zadania dla Project Managera na tym początkowym etapie.

Jakie są etapy zarządzania projektami IT

Zarządzanie projektami IT to nie tylko zestaw losowych działań, ale wyraźnie ustrukturyzowany proces podzielony na określone etapy. Każdy z tych etapów ma swoje unikalne zadania i cele. Przyjrzyjmy się im bliżej.etapy zarządzania projektami IT

Etap 1 – inicjacja

Jest to podstawa całego projektu. To tutaj określane są główne cele i założenia, a także kształtowana jest pierwotna koncepcja projektu. Podczas procesu inicjacji ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, co dokładnie należy osiągnąć i jakie zasoby zostaną wykorzystane. Głównym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest: „Co chcemy uzyskać?”.

Etap 2 – planowanie

Na tym etapie opracowywany jest szczegółowy plan projektu, w tym harmonogramy, budżetowanie i przydzielanie zasobów. Jest to również miejsce, w którym ustalane są wskaźniki sukcesu projektu. Skuteczne planowanie jest kluczem do udanego wydania produktu.

Etap 3 – realizacja

Na tym etapie projekt przechodzi od teorii do praktyki. Wszystkie zaplanowane zadania są bezpośrednio wdrażane. Szczególną uwagę zwraca się na zarządzanie zespołem, zasobami i czasem.

Etap 4 – monitoring i kontrola

Na tym etapie ważne jest ciągłe monitorowanie postępów i porównywanie faktycznej realizacji zadań z planem. Celem tego etapu jest identyfikacja i korygowanie odchyleń od planu w odpowiednim czasie oraz zarządzanie zmianami.

Etap 5 – zakończenie projektu

Ostatni etap obejmuje podsumowanie pracy, ocenę osiągniętych wyników i raportowanie do zainteresowanych stron. Jest to czas na analizę tego, co poszło dobrze, a co można poprawić w przyszłych projektach. Od prawidłowego inicjowania do jakościowego ukończenia – każdy krok wymaga uwagi, wiedzy i umiejętności.

Inicjacja projektu: pierwszy krok do sukcesu

Inicjacja projektu to nie tylko początkowy etap zarządzania. To fundament, na którym opiera się cały proces. Tylko ten, kto rozumie sens inicjacji, może z sukcesem zrealizować projekt.

Na tym etapie należy określić główne parametry projektu: jego cele, oczekiwane wyniki, całkowity zakres prac i kluczowych interesariuszy. To właśnie wtedy tworzona jest wstępna wizja, określane są jej granice oraz dokonywane jest wstępne oszacowanie zasobów i czasu wymaganego do realizacji.

Dlaczego etap inicjacji jest tak istotny

Proces inicjowania projektu jest okazją dla Project Managera i wszystkich interesariuszy na wypracowanie wspólnego zrozumienia celów i założeń. Skuteczna inicjacja pomaga zapobiec wielu problemom na późniejszych etapach, takim jak niezrozumienie celów lub błędy w przydzielaniu zasobów. Jednocześnie ustalają się początkowe ramy, od których zależy późniejszy sukces zarządzania projektem i jego realizacji.

Od czego zaczyna się projekt

Wszystko zaczyna się od pomysłu lub potrzeby, która zamienia się w projekt. W fazie inicjacji zespół musi sformalizować te pomysły. W procesie tym należy zidentyfikować kluczowych interesariuszy, wstępne wymagania i oczekiwania oraz opracować wstępny plan projektu. Jest to czas, w którym główne cele stają się jasne i rozpoczyna się planowanie metod ich osiągnięcia.

Prawidłowo przeprowadzona inicjacja tworzy mocne fundamenty dla wszystkich kolejnych etapów zarządzania projektem.

Kto bierze udział w inicjacji

Inicjowanie projektu nie jest pojedynczym procesem, ale wspólnym wysiłkiem wielu uczestników. Każdy z nich odgrywa rolę w kształtowaniu fundamentów projektu. Przyjrzyjmy się, kto jest zaangażowany w ten ważny proces.Etapy zarządzania projektami IT: inicjacja projektu dla menedżera

 • Kierownik projektu jest kluczową postacią w procesie inicjacji. Jest on odpowiedzialny za opracowanie wstępnego planu projektu, zdefiniowanie jego celów i zadań oraz zaangażowanie i koordynację wszystkich uczestników. Kierownik musi głęboko rozumieć cele projektu i umieć skutecznie komunikować się z różnymi interesariuszami.
 • Inwestor lub sponsor projektu –  jest to osoba, lub organizacja, która inicjuje projekt. Zazwyczaj zapewnia on finansowanie i zasoby potrzebne do realizacji projektu oraz ma znaczący wpływ na jego cele i priorytety. Ściśle współpracuje z Project Managerem w celu ustalenia podstawowych oczekiwań i wymagań dla projektu.
 • Na początkowym etapie inicjacji tworzony jest zespół projektowy. W jego skład mogą wchodzić specjaliści z różnych dziedzin: programiści, analitycy, testerzy i inni specjaliści, w zależności od specyfiki projektu.
 • Interesariusze to dowolne osoby lub grupy, na które projekt ma wpływ lub które mogą wpływać na jego przebieg. Mogą to być klienci wewnętrzni i zewnętrzni, dostawcy, partnerzy, a nawet społeczność.
 • Kluczowe znaczenie ma uwzględnienie interesów wszystkich zainteresowanych stron w celu zapewnienia wsparcia i pomyślnej realizacji projektu.

Główne zadania Project Managera na etapie rozpoczęcia projektu

Project Manager może nie umieć prowadzić samochodu lub dogadać się z nowoczesnym ekspresem do kawy w biurze, ale są pewne podstawowe zadania, które powinien on umieć wykonać podczas inicjowania projektu.

 • Określenie celów i zadań projektu.

Project Manager musi jasno opisać zadanie: zdefiniować końcowe cele projektu, jego oczekiwane wyniki i konkretne korzyści dla biznesu.

 • Stworzyć dokument inicjujący.

Dokument inicjujący formalizuje rozpoczęcie projektu i zawiera jego główne parametry, cele i ograniczenia.

 • Identyfikować zainteresowane strony.

Project Manager powinien określić wszystkich kluczowych interesariuszy, ich interesy i wpływ na pracę całego zespołu.

 • Określić granice

Ważne jest określenie granic: co jest uwzględnione w projekcie, a co nie. Pomaga to zapobiec rozszerzaniu skali (scope creep) projektu w przyszłości.

 • Ocenić zasoby i ryzyko.

Project Manager powinien przeprowadzić wstępną ocenę wymaganych zasobów i potencjalnych zagrożeń. Obejmuje to analizę dostępności zasobów i identyfikację możliwych problemów, które mogą się pojawić.

 • Zaplanować początkowe etapy pracy.

Chociaż szczegółowe planowanie odbywa się na kolejnym etapie, Project Manager powinien określić pierwsze kroki i zrozumieć, od czego projekt zaczyna się w praktyce.

Zadania te stanowią podstawę fazy inicjacji projektu i wyznaczają kierunek dla wszystkich kolejnych etapów zarządzania.

Co może pójść nie tak podczas inicjowania projektu

Oto niektóre z problemów, które mogą pojawić się podczas procesu inicjowania projektu:

 • Niejasne lub nierealistyczne cele projektu. Jeśli nie są one jasno określone lub są zbyt ambitne, może to doprowadzić do trudności w dalszym planowaniu i realizacji zadań.
 • Niewystarczające zaangażowanie interesariuszy. Nie można nie doceniać znaczenia interesariuszy w procesie inicjowania projektu. Brak ich zaangażowania może prowadzić do nieporozumień i braku wsparcia dla projektu.
 • Niepełne zrozumienie zakresu prac. Błąd w określeniu zakresu prac może prowadzić do opóźnień i wzrostu kosztów projektu.
 • Niedocenianie zasobów i czasu. Nierealistyczne określenie wymaganych zasobów i czasu może doprowadzić do poważnych problemów na późniejszych etapach.
 • Ignorowanie ryzyka. Niedocenianie potencjalnego ryzyka na etapie inicjacji może doprowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Aby rozwiązać te lub inne problemy związane z projektem, Project Manager musi posiadać określone umiejętności i kompetencje. Na przykład, musi jasno formułować cele i zadania oraz skutecznie komunikować się z interesariuszami. Umiejętności te można zdobyć i rozwinąć na kursie DAO PM, który oferuje zajęcia praktyczne i wgląd w rzeczywiste przypadki. Pomaga to zanurzyć się w zarządzaniu projektami IT i doskonalić niezbędne umiejętności.

Etapy zarządzania projektami IT: inicjacja projektu dla menedżera

Jak inicjacja wpływa na dalszą pracę nad projektem

Inicjacja projektu nie tylko wyznacza początkowe ramy pracy, ale także ma znaczący wpływ na wszystkie kolejne etapy zarządzania projektem. Przyjrzyjmy się, jak inicjacja wpływa na późniejszą pracę nad nim:

 • Dobrze przeprowadzona inicjacja pomaga jasno zdefiniować cele projektu i oczekiwania interesariuszy. Tworzy to podstawę dla wszystkich dalszych decyzji i działań w projekcie.
 • Podczas fazy inicjacji tworzony jest wstępny plan projektu, który jest punktem wyjścia do bardziej szczegółowego planowania. Właściwe zdefiniowanie zakresu i zasobów w fazie inicjacji ułatwia dalsze planowanie.
 • Identyfikacja i ocena ryzyka podczas rozpoczynania projektu pozwala na opracowanie skutecznej strategii zarządzania ryzykiem przez cały cykl życia projektu.
 • Skuteczna inicjacja pomaga ustalić właściwe zrozumienie i komunikację między wszystkimi uczestnikami, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia.
 • Podczas inicjacji przydzielane są role i obowiązki, co pozwala każdemu uczestnikowi zrozumieć swoje zadania i wkład w projekt.
 • Inicjacja określa kryteria, według których mierzony będzie sukces, co jest ważne dla monitorowania i zakończenia.

Jakich umiejętności potrzebuje Project Manager, aby zainicjować projekt IT

Etapy zarządzania projektami IT: inicjacja projektu dla menedżera

Do skutecznej realizacji projektu IT kierownik projektu potrzebuje szeregu kluczowych umiejętności. Oto niektóre z nich:

 • Planowanie strategiczne. Umiejętność spojrzenia na projekt z szerszej perspektywy, zdefiniowania jego celów i opracowania skutecznych strategii ich osiągnięcia.
 • Umiejętności komunikacyjne. Ważne jest, aby móc skutecznie komunikować się z różnymi interesariuszami, w tym klientami, zespołem programistów i innymi uczestnikami projektu.
 • Znajomość standardów i metodologii zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum, Waterfall lub PRINCE2. Zrozumienie tych reguł pomaga we właściwym ustrukturyzowaniu inicjacji projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem. Umiejętność identyfikowania, analizowania i minimalizowania potencjalnego ryzyka na wczesnym etapie projektu.
 • Umiejętności przywódcze. Umiejętność inspirowania i motywowania zespołu, a także efektywnego zarządzania zasobami i zadaniami.
 • Wiedza na temat funkcjonowania procesów biznesowych w organizacji pomaga zintegrować projekt z ogólną strategią firmy.
 • Umiejętności analityczne. Umiejętność analizowania skomplikowanych danych w celu podejmowania świadomych decyzji i formułowania strategii projektu. Umiejętność analizowania informacji i sytuacji z krytycznej perspektywy w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i opracowania skutecznych rozwiązań.
 • Podstawowa znajomość technologii wykorzystywanych w projekcie. Na przykład w przypadku projektów IT może to obejmować znajomość programowania, baz danych, technologii chmurowych itp.
 • Zdolność do szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje, zwłaszcza w warunkach niepewności.
 • Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków i wymagań, a także zdolność do zmiany podejścia do zarządzania projektami w zależności od okoliczności.
 • Efektywnie przydzielać czas i zasoby, zarówno własne, jak i zespołu, aby osiągnąć cele projektu na czas.
 • Biegła znajomość narzędzi do zarządzania projektami, takich jak JIRA, Trello, Microsoft Project, które pomagają w planowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu projektami.
 • Umiejętność zorganizowania pracy nad projektem w sposób uporządkowany i zrozumiały dla wszystkich uczestników.
 • Umiejętność pracy z narzędziami do tworzenia i zarządzania dokumentacją, takimi jak Confluence lub Google Docs, co jest ważne dla skutecznego dokumentowania procesów inicjacji.

Te i wiele innych umiejętności można rozwijać i doskonalić na kursie DAO PM. Kurs oferuje praktyczne szkolenie, w tym rzeczywiste studia przypadków, aby pomóc Project Managerom opanować umiejętności potrzebne do zainicjowania projektu. Studenci uczą się, jak prawidłowo określać cele projektu, nawiązywać skuteczne relacje z zespołem i interesariuszami oraz zarządzać ryzykiem i zasobami.

Oprócz tego niezmiernie ważne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla fazy inicjacji. W kursie PM Hard Skills: Planning studenci otrzymują dostęp do gotowych, uniwersalnych szablonów dokumentacji. Szablony te znacznie ułatwiają pracę Project Managera, gdyż nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem nowej dokumentacji od zera. Zapewnia to standaryzację procesów i pomaga skupić się na kluczowych aspektach zarządzania projektami.PMHS

Podsumowanie

Inicjacja projektu to bardzo ważny etap w zarządzaniu projektami IT, który wyznacza podstawę dla wszystkich kolejnych prac. Właściwa inicjacja zapewnia jasne zrozumienie celów projektu, definiuje jego zakres i tworzy podstawę do udanego planowania i wdrożenia.

Kluczowe umiejętności, takie jak planowanie strategiczne, komunikacja, zarządzanie ryzykiem, przywództwo i umiejętności organizacyjne, stanowią nieodłączną część kompetencji skutecznego Project Managera. Niezbędne są również umiejętności techniczne, w tym znajomość metodologii zarządzania projektami, narzędzi zarządzania projektami i analizy danych.

Kursy DAO PM i PM Hard Skills zapewniają pogłębione zrozumienie i praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego inicjowania i zarządzania projektami IT. Zapewniają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie, które umożliwia Project Managerom wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.