Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

17 lutego 2023

 • Autor: Aleksandr Kriuczkow

 • Złożoność: normalna

 • Czas: 7 min

Niektórzy powiedzą, że Junior, Mid i Senior to tylko przyklejane łatki, bo każda firma będzie miała swój własny zestaw wymagań dla stanowiska PM. Takie etykiety pozwalają jednak uzgodnić oczekiwania wobec doświadczenia specjalisty i firmy.

Znajomość poziomów kwalifikacji przyda się wszystkim: nowicjusze w zawodzie zrozumieją, do czego dążyć, doświadczeni PM-owie zobaczą, jakie umiejętności muszą doskonalić, aby uzyskać wyższe stanowisko, a menedżerowie i właściciele produktów znajdą w artykule kryteria doboru PM-ów do różnych typów projektów.

O wypowiedź na temat kwalifikacji kierownika projektu poprosiliśmy Aleksandra Kriuczkowa, Head of Presale w firmie Avenga, specjalistę z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami IT.

Rola PM w teorii i w praktyce

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

W teorii organizacja wykonawcza (firma realizująca projekt) przydziela PM-a, który kieruje zespołem i odpowiada za osiągnięcie celów projektu, w tym klasycznego trójkąta projektowego: zakresu, czasu, kosztów i czwartego składnika — jakości. To jest teoria, którą wszyscy znamy. 

W praktyce kierownik projektu pełni trzy grupy funkcji:

 • Koordynuje i ułatwia działania zespołu, pomaga zespołowi wykonać pracę, organizuje ją. Prowadzi spotkania i planuje ich przebieg oraz dokumentuje wyniki.
 • Prowadzi zespół. Tutaj PM nie jest już tylko koordynatorem, ale liderem w dosłownym tego słowa znaczeniu.Trzeba zaznaczyć że PM nie zawsze  prowadzi zespół, to zależy od rozkładu kompetencji miękkich w danym zespole. Można powiedzieć że najczęściej tak jest, ale zdarzają się setupy w której Product Owner lub bardziej doświadczony Tech lead np przejmuje leadowanie zespołowi  
 • Jest odpowiedzialny za osiąganie celów: ponosi wraz z zespołem odpowiedzialność za osiągnięcie celów projektu (trójkąt projektowy, o którym wspominaliśmy).

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

W praktyce PM jest zawsze odpowiedzialny za koordynację działań zespołu, a rola lidera i odpowiedzialność za cele zależy od rodzaju firmy, w której pracuje pracownik i rodzaju projektu.

W niektórych firmach menedżerowie projektów są po prostu nazywani koordynatorami zespołów, a w innych — PM jest odpowiedzialny za projekt i pełni rolę nadzorczą.

Dlaczego poziomy kwalifikacji PM są potrzebne

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

Nie we wszystkich organizacjach istnieje podział na Senior, Mid i Junior, choć w rzeczywistości obowiązki tych specjalistów będą się różnić.

Wyobraźmy sobie sytuację: w organizacji pojawia się nowy projekt i trzeba zdecydować, któremu z kierowników projektu go przydzielić.

 Zarząd podejmie decyzję na podstawie kilku czynników:

 • Wielkość zespołu: czy projekt będzie realizowany przez 3 osoby czy 100? Oczywiście w przypadku różnych wielkości zespołów, kwalifikacje menedżera również powinny być różne.
 • Rozmieszczenie zespołu: nie tyle według położenia geograficznego, co według organizacji. Niektóre projekty angażują programistów ze strony klienta, inne dodają wykonawcę, i to więcej niż jednego. Im więcej uczestników, tym bardziej złożony projekt i tym bardziej doświadczony musi być kierownik.
 • Złożoność projektu: obejmująca zarówno złożoność organizacyjną, jak i techniczną. Jedno zadanie — stworzenie sklepu internetowego. I coś z zupełnie innej beczki — opracowanie aplikacji, która steruje urządzeniem medycznym, takim jak neurostymulator. Oczywistym jest, że różne zadania wymagają PM-ów o różnym poziomie umiejętności.
 • Model engagement: rodzaj umowy, na podstawie której firma pracuje z klientem: tylko dostarczanie specjalistów czy robienie pełnego cyklu projektowego – Time and Materials lub Fixed-Price project.
 • Znaczenie i ryzykowność projektu. Kiedy firma jest mała i połowa jej pracowników pracuje dla jednego klienta, prawdopodobnie będziesz szukał najbardziej doświadczonego menedżera dla tego klienta, ponieważ znaczenie i ryzyko są wysokie. Jeśli taki klient odejdzie, będziesz musiał zwolnić połowę swoich pracowników.
 • Jeszcze jeden czynnik — ilość powiązań. W większych organizacjach jeden projekt może być niezależny i realizowany przez kilka osób własnym sumptem, a w innym przypadku projekt może angażować np. 10 różnych zespołów różnych specjalizacji i kilka produktów danej organizacji. A to nadal jeden projekt.

W małych organizacjach pytanie “Komu przekazać projekt?” — jest dosyć łatwe. Jeśli w organizacji jest 3-5 PM-ów, to kierownictwo zna wszystkich tych menedżerów osobiście, a także zna ich umiejętności.

Na przykład Alina jest doświadczonym PM, pracuje w zawodzie od dawna, można jej przydzielić bardzo skomplikowany projekt. Ale Piotr pracuje jako PM dopiero od dwóch lat i nie mierzył się ze skomplikowanymi zadaniami, więc należy mu dawać projekty z ostrożnością i wsparciem. 

Co jednak zrobić, gdy organizacja jest duża? Jeśli ma 20, 30, 50 menedżerów projektów? W celu uproszczenia kwestii, komu przydzielić projekt, pogrupowania PM-ów według ich wiedzy i doświadczenia, wprowadzono poziomy kwalifikacji.

Czym różnią się PM na różnych poziomach

Klasycznie wyróżnia się trzy poziomy kwalifikacji PM: Junior, Mid i Senior. Niektóre organizacje mają więcej poziomów lub inne nazwy, ale idea jest taka sama: każdy poziom odpowiada określonemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom.

Doświadczenie

Doświadczenie — nie chodzi tylko o to, ile lat dana osoba jest w zawodzie, ale także o doświadczenie w typach projektów: ilość, złożoność, wielkość:

 • Czas trwania i ilość: 20 projektów, które trwały po 2 miesiące, czy 3 projekty trwające po 2 lata — to bardzo różne doświadczenia.
 • Rodzaje projektów: Outstaffing, kiedy firma zapewnia ludzi, ale nie odpowiada za terminy i budżet, lub projekty Fixed-Price, gdzie cała odpowiedzialność spoczywa na organizacji, a więc i na menadżerze projektu.
 • Rozmiar zespołu — inaczej wygląda zarządzanie zespołem 5 osób, a inaczej zespołem 25 osób.

Doświadczenie obejmuje problemy, z którymi specjalista się spotkał i które rozwiązał z powodzeniem lub bezskutecznie. Jeśli PM-owi powierzono ważny projekt w złym stanie, a pracownik potrafił wyprowadzić zespół z kryzysu, to oczywiście w przyszłości również będzie mu się powierzać projekty stanowiące wyzwanie.

Wiedza

Kompetencje twarde pomagają menedżerowi rozwijać się w swoim zawodzie:

Soft Skills

Czy pracownik jest dobrym rozmówcą, odpornym na stres, potrafi nie stracić kontroli w sytuacji kryzysowej, gdy naciska na niego klient, zarząd lub zespół jest z czegoś niezadowolony.

Ważny jest styl zarządzania i to, jak dana osoba radzi sobie z motywacją. Styl zarządzania wpływa na rodzaj projektów, które zostaną powierzone PM: – czasem pasuje styl demokratyczny, ale czasem PM musi być szybkim decydentem w stylu command and control.

Dobra znajomość języka angielskiego jest w rzeczywistości umiejętnością niezbędną do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko PM. Jeśli specjalista pracuje w outsourcingu, a klienci są w przeważającej mierze zagraniczni, to oczywiście senior raczej nie może mieć słabego angielskiego. Umiejętności komunikacyjne w języku angielskim lub niemieckim (jeśli firma współpracuje z Niemcami) również prawdopodobnie będą dość wysokie.

Następnie przeanalizujmy, jaka wiedza, doświadczenie i umiejętności są potrzebne dla każdego poziomu kwalifikacji.

Junior PM

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

Junior — nie jest jeszcze “klasycznym PM” odpowiedzialnym za “wszystko”. Zazwyczaj jest to manager, który pełni rolę koordynującą, a czasem pełni rolę scrum mastera.

Jest to raczej rola koordynacyjna i ułatwiająca:

 • Junior PM śledzi pracę zespołu, zwykle według szablonów zatwierdzonych przez klienta lub zarząd.
 • Choć junior nie odpowiada za wszystkie ograniczenia projektu: zakres, terminy, koszty, jakość, to często zajmuje się rutynowymi rzeczami, takimi jak time-tracking.
 • Nie pracuje całkowicie samodzielnie, ale pod czułym okiem bardziej doświadczonych kolegów.
 • Juniorzy częściej przychodzi do projektu, który został już rozpoczęty przez kogoś innego i prowadzi ten projekt mniej więcej według schematu.

Mid PM

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

Jeśli Junior — to pracownik, który dopiero zaczyna swoją drogę zawodową, Mid PM ma już za sobą 2-3 lata pracy jako PM i może prowadzić standardowe projekty samodzielnie z zespołem do 25 osób, bez częstych interwencji kierownika.

Mid PM bierze na siebie większą odpowiedzialność:

 • jest odpowiedzialny za terminy, koszty, inne parametry projektu;
 • odpowiada zazwyczaj również za wskaźniki finansowe, np. przychody i marże;
 • zna co najmniej jeden framework procesowy;
 • posiada wystarczające umiejętności, aby wybrać i zbudować proces w projekcie, który jest uzgodniony z klientem i kierownictwem;
 • wie jak nie tylko ustawić pracę w środku cyklu projektowego, ale także jak rozpocząć i zakończyć projekt.

Senior PM

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

Jest to pracownik, który wykonuje swój zawód przez 5 lat lub dłużej. Prowadzi duże i złożone projekty. Ponadto kierownik wyższego szczebla ma do czynienia z rzeczami, za które nie odpowiada wyłącznie kierownik projektu:

 • Senior może przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i zatrudniać innych PM-ów.
 • Bierze udział w presale, kiedy firma nie podpisała jeszcze umowy z klientem, ale już musi dokonać oceny projektu.
 • Potrafi doradzić, który rodzaj kontraktu lub procesu jest bardziej odpowiedni dla klienta – scrum, kanban czy bardzo duży projekt, który wymaga, na przykład scaled agile framework.
 • Zajmuje się też tekstami umów, nie częścią prawną, ale dbaniem o to, by w umowie zapisane były prawidłowe założenia i ryzyka czy procedura odbioru projektu.
 • Odpowiedzialny za finanse więcej niż jednego projektu i programu.
 • Potrafi zarządzać programami i portfelami projektów.
 • Posiada silne umiejętności komunikacyjne, ponieważ senior musi nie tylko znajdować właściwe rozwiązania, ale także negocjować z klientami i zespołem w złożonych, czasem stresujących sytuacjach.

Gdzie się dalej rozwijać

Od juniora do seniora — poziomy kwalifikacji PM

Przyjrzyjmy się, gdzie senior może się rozwijać po dłuższej pracy na swoim stanowisku. Jaka ścieżka kariery jest możliwa dla Senior PM:

 • Menedżer programu lub portfela — zarządza kilkoma powiązanymi projektami. W tym przypadku nie zarządza on osobiście, ale poprzez swoich podwładnych – innych PM-ów, którzy zarządzają projektami bezpośrednio. A zadaniem program managera jest zaplanowanie programu, uwzględnienie wszystkich zależności przy tworzeniu planu i dostarczenie całego programu, a nie tylko jakiegoś pojedynczego projektu.
 • Kierownik biura projektów (PMO head) — poprzez rolę program managera lub od razu, w zależności od wielkości organizacji. Biura projektów wyglądają różnie w różnych organizacjach: gdzieś jest to po prostu centrum kompetencyjne, w którym siedzą doświadczeni PM-owie, opracowują procesy i doradzają, co zrobić w tej czy innej sytuacji. W innych biuro projektowe odpowiada za delivery (żeby wszystkie projekty w firmie szły dobrze). Kiedy więc dojdziesz do tego etapu kariery, musisz dowiedzieć się, jakie biuro projektowe posiada dana firma.
 • Awansuj z PMO head na kierownika całego delivery lub Chief Delivery Officer (w outsourcingu to stanowisko często odpowiada nie tylko za zarządzanie projektem, ale także za wszystkie inne aspekty produkcji oprogramowania — inżynierię, testy, DevOps, consulting itp.)
 • Account manager — odpowiada za biznesową stronę relacji z klientem: upewnienie się, że wszystkie usługi świadczone klientowi działają dobrze, przyjrzenie się, które usługi można odsprzedać klientowi i wygenerować większy przychód. Account manager jest zazwyczaj kolejnym punktem eskalacji po PM: jeśli pojawi się problem, klient skontaktuje się z account managerem.
 • Senior może zostać konsultantem i doradzać innym zespołom i firmom w zakresie procesów rozwojowych, sytuacji kryzysowych itp.

Wyższych kwalifikacji nie da się zdobyć szybko, bo trzeba zdobyć własne doświadczenie, nauczyć się samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Z drugiej strony, dobrze usystematyzowana wiedza pomoże ci rozwijać się szybciej i popełniać mniej błędów.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę jako PM, kurs praktyczny może dać ci solidne podstawy, a także dodatkowy bonus do twojego CV. Jeśli jesteś już doświadczonym kierownikiem projektu, rozwijaj swoje kwalifikacje na kursach dla seniorów.

Aleksandr Kriuczkow

17 lat doświadczenia w IT, Senior PM, Program Manager, Head of Presale. Obecnie pracuje jako Head of Presale w Avenga, wcześniej jako Program Manager w Ciklum. 17 lat doświadczenia w IT, z czego 14 w zarządzaniu projektami i programami do 120 osób. Specjalizuje się w outsourcingu rozwoju oprogramowania