Jaka jest różnica między Product a Project Managerem

29 marca 2024

 • Autor: Mary Rotar

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 7 min

W obszarze technologii informatycznych często mylone są dwie kluczowe role – Product Manager i Project Manager. Na pierwszy rzut oka ich funkcje wydają się podobne, ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że każde z tych stanowisk ma swoje unikalne obowiązki i wymaga specyficznych umiejętności. Dowiedzmy się, kim są i czym różnią się Menedżerowie Produktu od Menedżerów Projektów?

Kim jest Product Manager

Product Manager (menedżer produktu) to kluczowa postać w procesie tworzenia produktu i zarządzania nim w obszarze IT. Odpowiada za kształtowanie strategii produktu, określenie jego głównych funkcji i możliwości, a także zarządzanie całym procesem jego tworzenia i wprowadzania na rynek.

Jaka jest różnica między Product a Project Managerem

Obowiązki Product Managera

Obowiązki menedżera produktu są różnorodne i obejmują:

 • Badania rynku. Zrozumienie aktualnych trendów, potrzeb użytkowników i krajobrazu konkurencyjnego.
 • Tworzenie wizji produktu. Identyfikacja unikalnych korzyści i kluczowych cech produktu.
 • Planowanie tworzenia. Opracowywanie planu działania produktu i ustalanie priorytetów funkcji.
 • Współpraca z zespołami. Współpraca z projektantami, programistami i marketerami w celu wdrożenia produktu.
 • Zarządzanie projektami. Kontrola etapów rozwoju i dotrzymywanie terminów.
 • Analityka i doskonalenie. Analiza wydajności i ulepszeń produktu.

Rola menedżera produktu jest istotna w różnych obszarach, od startupów po duże korporacje. Jest poszukiwana w branżach takich jak IT, finanse, opieka zdrowotna, e-commerce i wielu innych.

Wynagrodzenie Product Managera

Wynagrodzenie menedżera produktu jest zróżnicowane w zależności od kraju, doświadczenia i specyfiki firmy. Na przykład w USA średnia pensja menedżera produktu może osiągnąć 100 000 dolarów rocznie. Na początku 2024 roku średnia pensja Product Managera w Ukrainie wynosiła około 3500 dolarów.

Dynamika wynagrodzeń w latach 2021-2023

 • 2021: Nastąpił znaczny wzrost wynagrodzeń w tym obszarze. Jednak w drugiej połowie 2021 roku mediana wynagrodzenia Product Managera spadła o 700 dolarów do około 2800 dolarów.
 • 2022: W pierwszej połowie 2022 roku wynagrodzenia Product Managerów w Ukrainie wzrosły o 500 dolarów. Do końca 2022 roku mediana wynagrodzenia osiągnęła 3500 dolarów.
 • 2023: Dane za 2023 rok w DOU wskazują, że nie udało się osiągnąć mediany wynagrodzenia na poziomie 3500 dolarów, ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową w poprzednich latach, można założyć, że wynagrodzenia będą nadal rosły.

Rola Product Managera jest nadal bardzo pożądana, szczególnie w świetle ciągłego rozwoju sektora IT. Na rynku pracy istnieje znaczna liczba wakatów dla Product Managerów, co wskazuje na stabilne zapotrzebowanie na tych specjalistów.

Product Manager odgrywa kluczową rolę w powodzeniu produktu, posiadając wszechstronne zrozumienie biznesu, technologii i doświadczenia użytkownika. Jest to zawód wymagający głębokiej wiedzy z zakresu zarządzania produktem oraz umiejętności pracy z różnymi zespołami i danymi rynkowymi.

Kim jest Project Manager

Project Manager (kierownik projektu) to kluczowa postać w zarządzaniu projektami w IT. Specjalista ten odpowiada za planowanie, organizację i pomyślną realizację projektów. Kierownik projektu dba o to, aby projekt zmieścił się zarówno w ramach czasowych, jak i budżetowych, a także odpowiada za jakość produktu końcowego.Jaka jest różnica między Product a Project Managerem

Obowiązki Project Managera

Do głównych obowiązków kierownika projektu zalicza się:

 • Planowanie projektu. Opracowanie planu projektu, w tym harmonogramu i budżetu.
 • Koordynacja zespołu. Organizacja pracy zespołu i podział zadań.
 • Kontrola realizacji projektu. Monitorowanie postępu zadań, zarządzanie zmianami i ryzykami.
 • Komunikacja z zainteresowanymi stronami. Utrzymywanie kontaktu z klientami i innymi uczestnikami projektu.
 • Kontrola jakości. Wiara, że ​​projekt spełnia ustalone standardy jakości.
 • Zamknięcie projektu. Podsumowanie wyników, analiza wyników projektu i wnioski.

Kierownicy projektów są poszukiwani w wielu branżach, szczególnie w IT, budownictwie, marketingu i wielu innych. Ich wszechstronne umiejętności zarządzania projektami umożliwiają skuteczną realizację projektów w różnych sektorach gospodarki.

Wynagrodzenie Project Managera

Wynagrodzenie kierownika projektu, podobnie jak w przypadku menedżera produktu, zależy od wielu czynników, m.in. od kraju, doświadczenia i wielkości firmy.

Według danych za drugą połowę 2022 roku mediana wynagrodzenia kierowników projektów w Ukrainie wyniosła 2100 dolarów. Zarobki najbardziej wykwalifikowanych kierowników projektów, takich jak Delivery Managers i Program Managers, zbliżały się do poziomu С-level i wynosiły około 2800 dolarów.

Dynamika wynagrodzeń: Wynagrodzenia kierowników projektów w Ukrainie wykazują tendencję wzrostową. Przykładowo w pierwszej połowie 2022 r. mediana wynagrodzenia wzrosła o 100 dolarów, osiągając 2100 dolarów. Na koniec 2023 roku średnia pensja kierownika projektu wynosi 2100 dolarów, a specjaliści na C-level – 3400 dolarów.

Project Manager odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów projektu, zapewniając efektywne zarządzanie zasobami, czasem i budżetem. Zawód ten wymaga wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi i opanowania technik zarządzania projektami.

Porównanie ról Project Managera i Product Managera

Jaka jest różnica między Product a Project Managerem

Chociaż role zarówno Project Managera, jak i Product Managera są ważne, to mają różne cele i obowiązki.

Koncentracja na pracy

Product Manager: Koncentruje się na rozwoju i ulepszaniu produktów. Obejmuje to zrozumienie potrzeb rynku, kształtowanie wizji produktu i jego strategiczny rozwój.

Project Manager: Koncentruje się na zarządzaniu konkretnymi projektami. Głównym zadaniem jest skuteczna realizacja projektu w założonych terminach i budżecie.

Cele i zadania

Product Manager: Dąży do stworzenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników i skutecznie konkurującego na rynku.

Project Manager: Dąży do efektywnego zarządzania zasobami projektowymi, jakością wykonania zadań i dotrzymywania terminów.

Interakcja z zespołem

Product Manager: Ściśle współpracuje z programistami, projektantami i marketerami w celu wdrożenia produktu.

Project Manager: Współpracuje z różnymi zespołami i działami, koordynując pracę i rozwiązując problemy organizacyjne.

Podejmowanie decyzji

Product Manager: Podejmuje decyzje w oparciu o dane dotyczące rynku i doświadczeń użytkowników, które mają wpływ na rozwój produktu.

Project Manager: Podejmuje decyzje związane z zarządzaniem projektami, w tym alokacją zasobów i terminami.

Wybór pomiędzy karierą Product Managera a Project Managera zależy od osobistych umiejętności, zainteresowań i aspiracji zawodowych. Obie role wymagają odmiennych umiejętności i oferują wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego. Niezależnie od wyboru, oba stanowiska są kluczem do pomyślnego funkcjonowania firm IT.

Ścieżki zawodowe Product Managera i Project Managera

Wybór ścieżki kariery pomiędzy Product Managerem a Project Managerem może zadecydować o Twojej przyszłości zawodowej w branży IT. Role te, choć w pewnym sensie nakładają się na siebie, oferują różne trajektorie rozwoju i możliwości. Przyjrzyjmy się, jakie umiejętności i cechy są wymagane na każdej z tych ról oraz jakie możliwości kariery otwierają, pomagając Ci dokonać świadomego wyboru ścieżki w świecie zarządzania IT.

Ścieżka kariery Product Managera

Początek podróży

Zwykle zaczyna od stanowisk w marketingu lub analityce.

Niezbędne jest zrozumienie rynku, potrzeb użytkowników i podstaw rozwoju produktu.

Rozwój kariery

Wraz z rosnącym doświadczeniem wiedza o tym czym zajmuje się menedżer produktu: od opracowywania strategii po zarządzanie pełnym cyklem życia produktu.

Możliwość zostania szefem działu produktu lub nawet CPO (Chief Product Officer).

Kluczowe umiejętności

Myślenie strategiczne, zdolności analityczne, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie doświadczeń użytkowników i technicznych aspektów produktu.

Ścieżka kariery Project Managera

Początek podróży

Często zaczyna się od roli asystenta projektu lub koordynatora.

Główną uwagę zwraca się na obowiązki kierownika projektu: planowanie, organizację, zarządzanie zasobami.

Rozwój kariery

W miarę zdobywania doświadczenia i pomyślnej realizacji projektów istnieje możliwość awansu na stanowisko starszego kierownika projektu lub nawet na poziom PMO (Project Management Office).

Możliwość przejścia do roli Agile Coacha lub Scrum Mastera dla zespołów pracujących w metodykach zwinnych.

Kluczowe umiejętności

Zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem i zasobami, komunikatywność, elastyczność w podejmowaniu decyzji.

Porównanie ścieżek kariery

Jakie są różnice w ścieżce kariery: Product Manager skupia się bardziej na długoterminowym rozwoju produktu i jego strategii, natomiast Project Manager skupia się na zarządzaniu konkretnymi projektami z określonymi terminami i celami.

Podczas gdy Product Managers opracowują produkty, Project Managers zarządzają procesami. Obie role oferują znaczne możliwości rozwoju zawodowego, ale w różnych kierunkach: zarządzanie produktami prowadzi do przywództwa linii produktów i strategii, podczas gdy zarządzanie projektami może prowadzić do zarządzania złożonymi, wielopoziomowymi projektami lub programami.

Umiejętności, które są potrzebne Product Managerowi

Aby odnieść sukces jako Product Manager, musisz opanować szereg kluczowych umiejętności. Umiejętności te pozwalają nie tylko skutecznie zarządzać produktem, ale także rozumieć potrzeby rynku, pracować z zespołami i doprowadzać projekty do sukcesu.

Kluczowe umiejętności menedżera produktu to:

 • Zrozumienie rynku i użytkownika. Analiza trendów i potrzeb rynku. Zrozumienie zachowań i preferencji użytkowników.
 • Wiedza techniczna. Podstawy programowania i technologii. Zrozumienie architektury i funkcjonalności produktu.
 • Planowanie strategiczne. Opracowywanie długoterminowych planów i strategii produktu. Ocena ryzyk i opracowanie strategii ich minimalizacji.
 • Umiejętności komunikacyjne. Efektywna interakcja z zespołami i interesariuszami. Umiejętność przekonującego przedstawiania pomysłów i projektów.
 • Zarządzanie projektami. Organizacja procesu pracy i kontrola terminów. Umiejętność pracy w warunkach wielozadaniowych.
 • Umiejętności analityczne. Analiza danych i wskaźników produktowych. Wykorzystywanie danych do podejmowania świadomych decyzji.

Umiejętności potrzebne do roli Project Managera

Zostanie Project Managerem wymaga opanowania zestawu umiejętności, które pomogą Ci skutecznie zarządzać projektami, zespołami i zachować równowagę pomiędzy terminami, budżetami i jakością pracy. Kurs DAO PM oferuje praktyczne podejście do nauki tych umiejętności, w tym zarządzania ryzykiem, planowania i komunikacji.

Kluczowe umiejętności, które powinien posiadać Project Manager:

 • Zarządzanie zasobami i ludźmi. Efektywna alokacja zasobów projektu. Zarządzanie zespołem i motywacja.
 • Planowanie i organizacja. Opracowywanie i utrzymywanie planów projektów. Organizacja procesów pracy i dotrzymywanie terminów.
 • Umiejętności komunikacyjne. Jasna komunikacja z zespołem i interesariuszami. Skuteczne zarządzanie oczekiwaniami i rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie ryzykiem i problemami. Identyfikacja, analiza i minimalizacja ryzyk projektowych. Szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów.
 • Zarządzanie finansami. Kontrola budżetu projektu. Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem finansowym.
 • Umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Analiza postępu projektu i jego efektywności. Krytyczna analiza sytuacji i podejmowanie świadomych decyzji.

DAO PM to idealne rozwiązanie dla osób aspirujących do roli Project Managera. Ten kurs zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, które pomogą Ci skutecznie zarządzać różnorodnymi projektami w IT.

Kim zostać: Project Manager lub Product Manager

Wybór pomiędzy karierą Project Managera i Product Managera może być trudny, szczególnie biorąc pod uwagę ich znaczenie i wpływ w dziedzinie IT. Ta sekcja pomoże Ci zdecydować, która z tych ról najlepiej odpowiada Twoim umiejętnościom, zainteresowaniom i ambicjom zawodowym. Zidentyfikuj swoje mocne strony i zainteresowania.

Kreatywność i innowacja

Jeśli pociąga Cię proces tworzenia i rozwijania nowych produktów, jeśli lubisz pracować nad innowacjami i patrzeć, jak wcielają się w życie, Product Manager może być właściwym rozwiązaniem.

Kluczowe umiejętności: myślenie strategiczne, zrozumienie potrzeb użytkownika, kreatywne podejście.

Organizacja i zarządzanie

Jeśli lubisz organizować procesy, zarządzać zespołami i osiągać określone cele w terminach, rola Project Managera może być bardziej odpowiednia.

Kluczowe umiejętności: planowanie, przywództwo, zarządzanie czasem i zasobami.

Zrozumienie kluczowych różnic

Product vs Project:

Product Manager koncentruje się na produkcie: jego rozwoju, doskonaleniu i dostosowaniu do potrzeb rynku.

Project Manager koncentruje się na zarządzaniu projektami: zasobami, zespołami i terminową realizacją celów.

Droga do rozwoju

Wybór pomiędzy stanowiskiem Product Managera i Project Managera zależy od Twoich osobistych cech, preferencji i celów zawodowych. Obie role oferują wyjątkowe wyzwania i możliwości rozwoju. Najważniejsze jest, aby wybrać ścieżkę, która współgra z Twoimi mocnymi stronami, pasjami i wizją swojej przyszłości zawodowej. Niezależnie od dokonanego wyboru pamiętaj, że ciągłe uczenie się i rozwój umiejętności to kluczowe czynniki sukcesu w każdej z tych ról.

Wniosek

Twoja ścieżka kariery w zarządzaniu IT to podróż pełna możliwości i odkryć. Niezależnie od tego, czy pełnisz rolę Product Managera, czy Project Managera, otworzysz drzwi do świata, w którym każdy projekt może zmienić grę i wnieść swój unikalny wkład w postęp technologiczny.

Wybór należy do Ciebie i pamiętaj, że niezależnie od podjętej decyzji, wnosisz cenny wkład w świat technologii i innowacji. Powodzenia na Twojej drodze do zostania wpływowym Menedżerem!

Mary Rotar

CEO i współzałożycielka w IAMPM, ma 10 lat doświadczenia w marketingu i zarządzaniu produktami. Wprowadziła na rynek ponad 50 projektów jako konsultant, pracowała jako Product Manager w niszach SaaS, Gaming i EdTech. Przekształciła laboratorium Non-Technical IT Education Lab IAMPM z hobby w biznes międzynarodowy.